หนังสือภาษาไทย

 


ชื่อเรื่อง : คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC

ผู้แต่ง : เดชฤทธิ์ มณีธรรม, สำเริง เต็มราม

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 ด837ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020121 (ฉ.1), 0020122 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน

ผู้แต่ง : ดอนสัน ปงผาบ, ทิพวัลย์ คำน้ำนอง

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 ด279ม

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020123 (ฉ.1), 0020124 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Advanced Database Programming ด้วย VB6+VE.NET

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

เลขเรียกหนังสือ : 005.424 ศ684อ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020125 (ฉ.1), 0020126 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : อินไซท์ Visuol Basic Net ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นันทนี แขวงโสภา

เลขเรียกหนังสือ : 005.71262 ส855อ 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020127 (ฉ.1), 0020128 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือเรียน PHP และ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

เลขเรียกหนังสือ : 006.76 พ316ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020129 (ฉ.1), 0020130 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN

ผู้แต่ง : อำนาจ มีมงคล, อรรณพ ขันธิกุล

เลขเรียกหนังสือ : 004.68 อ686อ 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020131 (ฉ.1), 0020132 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ติดตั้งและใช้งาน Hi Speed Internet

ผู้แต่ง : อรรณพ ขันธิกุล, อำนาจ มีมงคล

เลขเรียกหนังสือ : 004.678 อ345ต 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020133 (ฉ.1), 0020134 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : สร้าง Web Application อย่างง่ายด้วย Visual Studio 2005 ฉบับ Workshop

ผู้แต่ง : วิสารัท ทองประเสริฐ

เลขเรียกหนังสือ : 005.712 ว782ส 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020135 (ฉ.1), 0020136 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Advance .NET programming ฉบับมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

เลขเรียกหนังสือ : 005.118 ศ684อ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020137 (ฉ.1), 0020138 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : จตุชัย แพงจันทร์, อนุโชต วุฒิพรพงษ์

เลขเรียกหนังสือ : 004.67 จ134จ 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020139 (ฉ.1), 0020140 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม PSpice

ผู้แต่ง : ธนันต์ ศรีสกุล

เลขเรียกหนังสือ : 621.3190285 ธ213ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020141 (ฉ.1), 0020142 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย ฉบับภาษาไทย'51

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 912.593 ผ932

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020143

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือช่างคอมพ์ 2008

ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล

เลขเรียกหนังสือ : 004 พ553ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020144 (ฉ.1), 0020145 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือ Visio 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, ปิยะ นากสงค์

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ช576ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020146 (ฉ.1), 0020147 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล

ผู้แต่ง : บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, บุญมี ลี้

เลขเรียกหนังสือ : 320.101 บ674ร 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020148 (ฉ.1), 0020149 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา c ฉบับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง : ประภาพร ช่างไม้

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ป342ค 2545

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020150 (ฉ.1), 0020151 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การโปรแกรมภาษาซี

ผู้แต่ง : พนิดา พานิชกุล

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 พ199ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020152 (ฉ.1), 0020153 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือเรียนภาษาซี

ผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 อ334ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020154 (ฉ.1), 0020155 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือการพัฒนาเว็บด้วย PHP 5 และ MySQL 5

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

เลขเรียกหนังสือ : 006.76 บ253ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020156 (ฉ.1), 0020157 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เนรมิตชุมชนออนไลน์ด้วย phpBB

ผู้แต่ง : สรวุฒิ กอสุวรรณศิริ

เลขเรียกหนังสือ : 005.36 ส341น 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020158 (ฉ.1), 0020159 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : เตชา อัศวสิทธิถาวร, เศรษฐชัย ชัยสนิท

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 ต675ค 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020160 (ฉ.1), 0020161 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Basic of PHP

ผู้แต่ง : อนรรฆนงค์ คุณมณี

เลขเรียกหนังสือ : 005.262 อ162พ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020162 (ฉ.1), 0020163 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ฝึกเขียนโปรแกรมจากรวมโจทย์ข้อสอบภาษา C

ผู้แต่ง : ประภาพร ช่างไม้

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ป342ฝ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020164 (ฉ.1), 0020165 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : SQL Server 2005 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : พงษ์พันธ์ ศิวิลัย

เลขเรียกหนังสือ : 005.7585 พ161อ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020166 (ฉ.1), 0020167 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้น

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

เลขเรียกหนังสือ : 005.1 ก449 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020168 (ฉ.1), 0020169 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : AutoCAD Exercise Workbook

ผู้แต่ง : สัญญา นามี, สิรภพ นิศวอนุตรพันธ์

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ส556อ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020170 (ฉ.1), 0020171 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้โปรแกรม Auto CAD 2008

ผู้แต่ง : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ภ432ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020172 (ฉ.1), 0020173 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เก่ง Apache ให้ครบสูตร

ผู้แต่ง : บรรพต ดลวิทยากุล

เลขเรียกหนังสือ : 006.78 บ176ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020174 (ฉ.1), 0020175 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เริ่มต้นการใช้งาน Catia โปรแกรมสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่

ผู้แต่ง : มนัส สังวรศิลป์ และธนพงค์ ไชยชนะ

เลขเรียกหนังสือ : 629.23 ม164ร 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020176 (ฉ.1), 0020177 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : แผนที่เดินทางและท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 912.593 ผ931 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020178

 
 


ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ

ผู้แต่ง : ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ

เลขเรียกหนังสือ : อ\001.403 ศ677พ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020179 (ฉ.1), 0020180 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สุขกันเถอะโยม

ผู้แต่ง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เลขเรียกหนังสือ : 294.30922 พ358ส 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020181 (ฉ.1), 0020182 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : วายร้ายคอเลสเตอรอล 2

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 547.731 ว473 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020183 (ฉ.1), 0020184 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ทางสายกลาง : วิถีพุทธสู่การดับทุกข์

ผู้แต่ง : ปัญญานันทภิกขุ

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 ป524ท 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020185 (ฉ.1), 0020186 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ตีศัพท์แตกกระจุย

ผู้แต่ง : พนิตนาฏ ชูกฤษ์

เลขเรียกหนังสือ : 428.2 พ211ต 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020187 (ฉ.1), 0020188 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : วายร้ายคอเลสเตอรอล 1

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 547.731 ว473 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020189 (ฉ.1), 0020190 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือคอเลสเตอรอล

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 547.731 ค695 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020191 (ฉ.1), 0020192 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : อ\495.913 พ174 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020193 (ฉ.1), 0020194 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หัดสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วย Authorware 7 ฉบับมือใหม่

ผู้แต่ง : ภาษิต เครืองเนียม

เลขเรียกหนังสือ : 006.7869 ภ488ห 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020195 (ฉ.1), 0020196 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หัดใช้โปรแกรม Illustrator CS2 ฉบับมือใหม่

ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ก854ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020197 (ฉ.1), 0020198 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Photoshop 108 Q&A

ผู้แต่ง : จตุรงค์ ศรีวิลาศ

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 จ138ฟ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020199 (ฉ.1), 0020200 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : แต่งภาพด้วย Photoshop CS3 ฉบับมือใหม่

ผู้แต่ง : อนุรักษ์ ภู่เนตร

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 อ199ต 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020201 (ฉ.1), 0020202 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ หน่วยของการวัด กฎของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรง ทฤษฎีสัมพันธภาพ

ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญฤทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 530 ว877ฟ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020203 (ฉ.1), 0020204 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์ : แม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 538 ว877ฟ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020205 (ฉ.1), 0020206 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : อุณหพลศาสตร์

ผู้แต่ง : อนันตสิน เตชะกำพุช, วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 536.7 อ172อ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020207 (ฉ.1), 0020208 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เทคนิคเขียน & พูดภาษาอังกฤษให้ดีเลิศ

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 428.2495911 ท591 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020209

 
 


ชื่อเรื่อง : ช่างเทคนิค Computer & network

ผู้แต่ง : อำนาจ มีมงคล

เลขเรียกหนังสือ : 004.16 อ686ช 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020210 (ฉ.1), 0020211 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Advanced excel ฉบับสูตร ฟังก์ชั่น และการประยุกต์ใช้งานจริง

ผู้แต่ง : นันทนี แขวงโสภา

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 น418อ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020212 (ฉ.1), 0020213 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เอเชียรายปี

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : อ\089.95911 อ887

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020216

 

 


ชื่อเรื่อง :ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : อ\025.42 ต344 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020217 (ฉ.1), 0020218 (ฉ.2),
0020484 (ฉ.3),0020485 (ฉ.4)

 
 


ชื่อเรื่อง : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : อ\039.9591 ส678

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020219

 
 


ชื่อเรื่อง : เคมี

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 540 ค472 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020220 (ฉ.1), 0020221 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เคมี 2

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 540 ค472 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020222 (ฉ.1), 0020223 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เคมี 3

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 540 ค472 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020224 (ฉ.1), 0020225 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เขียนแบบด้วย AutoCAD 2007

ผู้แต่ง : อินทรชิต หอวิจิตร

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 อ741ข 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020226 (ฉ.1), 0020227 (ฉ.2)

 
 



ชื่อเรื่อง : การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C

ผู้แต่ง : ขจร อนุดิตย์

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 ข129ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020228 (ฉ.1), 0020229 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ออกแบบเวคเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator CS2 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ชลมารค พันธุ์สมบัติ

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ช255อ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020230 (ฉ.1), 0020231 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1

ผู้แต่ง : ดอนสัน ปงผาบ

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 ด279ม 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020232 (ฉ.1), 0020233 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2

ผู้แต่ง : ดอนสัน ปงผาบ

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 ด279ม 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020234 (ฉ.1), 0020235 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ติดตั้ง/ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ชมศิริ

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 ธ394ต 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020236 (ฉ.1), 0020237 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Protel DXP

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 621.381531 ก529 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020238 (ฉ.1), 0020239 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Protel DXP : altium designer

ผู้แต่ง : บัณฑิต จามรภูติ

เลขเรียกหนังสือ : 621.395 บ259ป 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020240 (ฉ.1), 0020241 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 ล113ม 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020242 (ฉ.1), 0020243 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หลักเศรษฐศาสตร์มหาภาค

ผู้แต่ง : วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

เลขเรียกหนังสือ : 339 ว436ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020244 (ฉ.1), 0020245 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ผู้แต่ง : วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

เลขเรียกหนังสือ : 338.5 ว436ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020246 (ฉ.1), 0020247 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การบัญชีการเงิน

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 657.48 ก459 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020248 (ฉ.1), 0020249 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้แต่ง : อรรถกร เก่งพล

เลขเรียกหนังสือ : 658.4038 อ347ร 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020250 (ฉ.1), 0020251 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้แต่ง : ชูศรี วงศ์รัตนะ

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 ช685ท 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020252 (ฉ.1), 0020253 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ชีววิทยา 3

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 570 ช581 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020254 (ฉ.1), 0020255 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ชีววิทยา 2

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 570 ช581 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020256 (ฉ.1), 0020257 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ชีววิทยา 1

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 570 ช581 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020258 (ฉ.1), 0020259 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์ 1 : ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย

ผู้แต่ง : ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์

เลขเรียกหนังสือ : 530.076 ก344ฟ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020260 (ฉ.1), 0020261 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : บทเรียนด้วยตนเองการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ

ผู้แต่ง : ประวีณ ณ นคร

เลขเรียกหนังสือ : 351.7142 ป381บ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020262 (ฉ.1), 0020263 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์

ผู้แต่ง : จอห์นสัน, คีธ

เลขเรียกหนังสือ : 530 จ213ฟ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020264 (ฉ.1), 0020265 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือ Visual Basic 2005 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ส548ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020266 (ฉ.1), 0020267 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : จิตวิทยาธุรกิจ = Business psychology

ผู้แต่ง : ศิริวรรณ เสรีรัตน์

เลขเรียกหนังสือ : 158.7 ศ486จ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020268 (ฉ.1), 0020269 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management

ผู้แต่ง : ฮิทท์, มิเชลล์ เอ

เลขเรียกหนังสือ : 658.4012 ฮ432ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020270 (ฉ.1), 0020271 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ธุรกิจระหว่างประเทศ = International business

ผู้แต่ง : ซินโคตา, ไมเคิล อาร์

เลขเรียกหนังสือ : 382 ซ319ธ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020272 (ฉ.1), 0020273 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์คุมเกมการต่อรอง = Shaping the game

ผู้แต่ง : วัทกินส์, ไมเคิล

เลขเรียกหนังสือ : 658.4052 ว417ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020274 (ฉ.1), 0020275 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : อ\004.03 ศ337 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020276 (ฉ.1), 0020277 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : อารมณ์ดีจุดเริ่มต้นเรื่องดี ๆ ของชีวิต

ผู้แต่ง : นายตัวดี

เลขเรียกหนังสือ : 152.4 น473อ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020278 (ฉ.1), 0020279 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : HR for non HR

ผู้แต่ง : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

เลขเรียกหนังสือ : 658.3 อ631ฮ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020280 (ฉ.1), 0020281 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การเจรจาต่อรอง = Negotiation

ผู้แต่ง : วัทกินส์, ไมเคิล

เลขเรียกหนังสือ : 658.4052 ว417ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020282 (ฉ.1), 0020283 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มืออ่านคน = Reading people

ผู้แต่ง : ไดมิเทรียส, โจ-เอลแลน

เลขเรียกหนังสือ : 302.2 ด983ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020284 (ฉ.1), 0020285 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การคิดเชิงกลยุทธ์ = Strategic thinking

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ก768ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020286 (ฉ.1), 0020287 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หลังกำแพงฮาร์วาร์ด : เรียนรู้ความเป็นเลิศทางปัญญา

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 378.125 ก768ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020288 (ฉ.1), 0020289 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือควบคุมอารมณ์คน = Make peace with anyone

ผู้แต่ง : ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ

เลขเรียกหนังสือ : 152.4 ล981ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020290 (ฉ.1), 0020291 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือจับโกหก = Never be lied to again

ผู้แต่ง : ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ

เลขเรียกหนังสือ : 158 ล981ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020292 (ฉ.1), 0020293 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : บุเรงนอง (กะยอดินนรธา) : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 959.1 ส822บ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020294 (ฉ.1), 0020295 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Microsoft Excel 2007 ฉบับเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นมือเก๋า

ผู้แต่ง : นพพร เลาห์หิรัญญากุล

เลขเรียกหนังสือ : 005.3684 น176ม 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020296 (ฉ.1), 0020297 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เทคนิค PHP เพื่อการต่อยอด

ผู้แต่ง : นิรุธ อำนวยศิลป์

เลขเรียกหนังสือ : 005.276 น658ท

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020298 (ฉ.1), 0020299 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เทคนิค PHP เพื่อการต่อยอด เล่ม 2

ผู้แต่ง : นิรุธ อำนวยศิลป์

เลขเรียกหนังสือ : 005.276 น658ท

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020300 (ฉ.1), 0020301 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เทคนิค PHP เพื่อการต่อยอด เล่ม 3

ผู้แต่ง : นิรุธ อำนวยศิลป์

เลขเรียกหนังสือ : 005.276 น658ท

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020302 (ฉ.1), 0020303 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ธรรมะเดลิเวอรี่ เล่ม 1

ผู้แต่ง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เลขเรียกหนังสือ : 294.34 พ358ธ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020304 (ฉ.1), 0020305 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ธรรมะเดลิเวอรี่ เล่ม 2

ผู้แต่ง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เลขเรียกหนังสือ : 294.34 พ358ธ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020306 (ฉ.1), 0020307 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : รวมบทความการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 371.26 ร156 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020308 (ฉ.1), 0020309 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การบริหารงานวิจัยในโรงเรียน

ผู้แต่ง : วีณา นนทพันธาวาทย์

เลขเรียกหนังสือ : 370.7 ว815ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020310 (ฉ.1), 0020311 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์

ผู้แต่ง : เยาวดี วิบูลย์ศรี

เลขเรียกหนังสือ : 371.261 ย538ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020312 (ฉ.1), 0020313 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : มหันตภัยโลกร้อน : Global warming เรื่องจริงที่คุณต้องรู้

ผู้แต่ง : สุพัตรา แซ่ลิ่ม

เลขเรียกหนังสือ : 363.73 ส831ม 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020314 (ฉ.1), 0020315 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : โลกร้อนสุดขั้ว วิกฤติอนาคตประเทศไทย

ผู้แต่ง : ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

เลขเรียกหนังสือ : 551.523 ธ155ล 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020316 (ฉ.1), 0020317 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ดับโลกร้อนด้วยมือเรา

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 303.485 ด361 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020318 (ฉ.1), 0020319 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หยุดโลกร้อน

ผู้แต่ง : เจตน์ เจริญโท

เลขเรียกหนังสือ : 363.73 จ695ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020320 (ฉ.1), 0020321 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : วิกฤตการณ์วันล้างโลก

ผู้แต่ง : ป.ตะวัน

เลขเรียกหนังสือ : 202.3 ป111ว 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020322 (ฉ.1), 0020323 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ธรรมะงอกงาม

ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 ว111ธ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020324 (ฉ.1), 0020325 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ธรรมะเดลิเวอรี่ เล่ม 3

ผู้แต่ง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เลขเรียกหนังสือ : 294.34 พ358ธ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020326(ฉ.1), 0020327 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

เลขเรียกหนังสือ : 320 ณ259ร 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020328 (ฉ.1), 0020329 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

เลขเรียกหนังสือ : 304.2 จ622ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020330 (ฉ.1), 0020331 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เอเชียผงาด : ยุคเฟื่องแห่งโลกตะวันออก

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 959 อ887 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020332 (ฉ.1), 0020333 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : โลก MODEARN & POST MODERN

ผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี

เลขเรียกหนังสือ : 303.4 ธ641ล 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020334 (ฉ.1), 0020335 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ป384ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020336 (ฉ.1), 0020337 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ประวัติปรัญชาการเมือง

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 320.01 ป372 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020338 (ฉ.1), 0020339 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ปฐมบทการก่อการร้าย : รากเหง้า ความเป็นไป และพลวัต

ผู้แต่ง : ดลยา เทียนทอง

เลขเรียกหนังสือ : 303.625 ด147ป 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020340 (ฉ.1), 0020341 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สัญญาณอันตราย...สงครามกลางเมือง

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ส558 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020342 (ฉ.1), 0020343 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : 10 ปี วิกฤตเศรษฐกิจไทยกับประชาธิปไตยบนทาง 3 แพร่ง

ผู้แต่ง : ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ฐ335ส 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020344 (ฉ.1), 0020345 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : 10 วิกฤตชาติ'50

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 301.09593 ส727 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020352 (ฉ.1), 0020353 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : พฤษภา 2535 (Bloody May 1992)

ผู้แต่ง :

เลขเรียกหนังสือ : 321.09 พ435 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020354 (ฉ.1), 0020355 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : บนหนทางสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : จรัล ดิษฐาอภิชัย

เลขเรียกหนังสือ : 323 จ157บ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020356 (ฉ.1), 0020357 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ความคิดสองทศวรรษ

ผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ธ641ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020358 (ฉ.1), 0020359 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ขบวนการก่อการร้าย JI

ผู้แต่ง : สุรชาติ บำรุงสุข

เลขเรียกหนังสือ : 303.625 ส848ข 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020360 (ฉ.1), 0020361 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : โลกนี้มีอนาคตหรือ?

ผู้แต่ง : ไรท, ไมเคิล

เลขเรียกหนังสือ : 089.95911 ร951ล 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020362 (ฉ.1), 0020363 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การก่อการร้าย : มุมมองของโลกอิสลาม

ผู้แต่ง : ศราวุธ อารีย์

เลขเรียกหนังสือ : 303.625 ศ168ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020364 (ฉ.1), 0020365 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : PIC microcontroller learning by doing ด้วยภาษา C

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 พ631 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020368 (ฉ.1), 0020369 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : อัจฉริยะสร้างได้

ผู้แต่ง : วนิษา เรช

เลขเรียกหนังสือ : 153.98 ว153อ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020370 (ฉ.1), 0020371 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เตรียมทหาร เตรียมความเป็นผู้นำ

ผู้แต่ง : พรพิพัฒน์ เบญญศรี

เลขเรียกหนังสือ : 355.00711 พ248ต 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020372 (ฉ.1), 0020373 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Clausewitz : ศาสดาแห่งสงคราม

ผู้แต่ง : โฮวาร์ด, ไมเคิล

เลขเรียกหนังสือ : 355.02 ฮ954ค 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020374

 
 


ชื่อเรื่อง : 359.4 จ685บ 2547

ผู้แต่ง : จูเลียน เอส. คอร์เบตต์

เลขเรียกหนังสือ : 359.4 จ685บ 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020376

 
 


ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ

ผู้แต่ง : วีรพล วรานนท์

เลขเรียกหนังสือ : 355.4 ว831ย 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020378

 
 


ชื่อเรื่อง : ผู้นำทางทหารกับการเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : วรวิทย์ รังสรรค์สวัสดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 359.68 ว281ผ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020379

   
 


ชื่อเรื่อง : ILS : การเตรียมยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรบแบบบุณณาการ

ผู้แต่ง : ตุลา เกตุษเฐียร

เลขเรียกหนังสือ : 355.411 ต654ล 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020380

   
 


ชื่อเรื่อง : มุมมองนักวิชาการจีนด้านความมั่นคง

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 327 ม636 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020381

     
 


ชื่อเรื่อง : เคมี 2 = Chemistry

ผู้แต่ง : แชง, เรย์มอนด์

เลขเรียกหนังสือ : 540 ช789ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ :0020386 (ฉ.1), 0020387 (ฉ.2),
0020388 (ฉ.3), 0020389 (ฉ.4),0020390 (ฉ.5)

     
 


ชื่อเรื่อง : วิจัยให้สนุก

ผู้แต่ง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ส786ว 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020391 (ฉ.1), 0020392 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ก้าวอย่างง่าย...วิจัยหน้าเดียว

ผู้แต่ง : ประกอบ มณีโรจน์

เลขเรียกหนังสือ : 370.7 ป187ก 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020393 (ฉ.1), 0020394 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : วิจัย...ยังมีอะไรที่ไม่รู้ (ว่าไม่รู้)

ผู้แต่ง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ส786ว 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020395

     
 


ชื่อเรื่อง : รู้จักวิจัย...ทำให้เป็น

ผู้แต่ง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ส786ร 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020396

   
 


ชื่อเรื่อง : เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 001.42 บ471ท 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020397 (ฉ.1), 0020398 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย

ผู้แต่ง : บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 บ471ส 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020399

   
 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ
ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย

ผู้แต่ง : จิตราภา กุณฑลบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 จ459ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020400

   
 


ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

เลขเรียกหนังสือ : 001.4225 ส837ก

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020401

   
 


ชื่อเรื่อง : สถิติสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 ก399ส 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020402 (ฉ.1), 0020403 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทำได้ง่ายนิดเดียว

ผู้แต่ง : สรชัย พิศาลบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ส325ส 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020404 (ฉ.1), 0020405 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม

ผู้แต่ง : สรชัย พิศาลบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 001.433 ส325ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020406 (ฉ.1), 0020407 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ส837ว 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020408 (ฉ.1), 0020409 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ

ผู้แต่ง : ชูศรี วงศ์รัตนะ

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ช685ท 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020410 (ฉ.1), 0020411 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์พหุระดับ

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

เลขเรียกหนังสือ : 519.53 ศ452ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020412

   
 


ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีการประเมิน

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ศ452ท 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020413 (ฉ.1), 0020414 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

เลขเรียกหนังสือ : 001.422 ศ452ก 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020415 (ฉ.1), 0020416 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 808.066 บ471ค 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020417 (ฉ.1), 0020418 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สถิติเพื่อการวิจัย : มุ่งสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : อนุรักษ์ โชติดิลก

เลขเรียกหนังสือ : 001.422 อ199ส 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020419 (ฉ.1), 0020420 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุวิมล ติรกานันท์

เลขเรียกหนังสือ : 001.422 ส882ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020421 (ฉ.1), 0020422 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

เลขเรียกหนังสือ : 300.72 พ647ร 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020423 (ฉ.1), 0020424 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : หลักการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

เลขเรียกหนังสือ : 001.42 ย351ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020425

   
 


ชื่อเรื่อง : Competency dictionary

ผู้แต่ง : อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์

เลขเรียกหนังสือ : อ\658.306 อ632ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020426

   
 


ชื่อเรื่อง : ขีดความสามารถ : Competency based approach

ผู้แต่ง : กีรติ ยศยิ่งยง

เลขเรียกหนังสือ : 658.4 ก659ข 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020427

   
 


ชื่อเรื่อง : องค์การแห่งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

เลขเรียกหนังสือ : 658.4038 ท478อ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020428

   
 


ชื่อเรื่อง : การจัดการสมัยใหม่ = Modern management

ผู้แต่ง : เนตร์พัณณ ยาวิราช

เลขเรียกหนังสือ : 658 น785ก 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020429

   
 


ชื่อเรื่อง : ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 351.593 ท236 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020430

   
 


ชื่อเรื่อง : วิจัย...ใครว่ายาก

ผู้แต่ง : สรชัย พิศาลบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ส325ว 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020431

   
 


ชื่อเรื่อง : การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

ผู้แต่ง : จิตราภา กุณฑลบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 จ459ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020432 (ฉ.1), 0020433 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 ก399ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020434

   
 


ชื่อเรื่อง : การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล

ผู้แต่ง : สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 ส761ก 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020435

   
 


ชื่อเรื่อง : การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 658.049 ช133ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020436

   
 


ชื่อเรื่อง : การจัดการระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 658.049 ช133ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020437

   
 


ชื่อเรื่อง : Tools for Success : 94 เครื่องมือสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

ผู้แต่ง : เทอร์เนอร์, ซูซานเนร์

เลขเรียกหนังสือ : 658.4 ท669ท 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020438

   
 


ชื่อเรื่อง : Catch Phrases สำนวนฮิตติดปาก

ผู้แต่ง : สรรเสริญ สุวรรณประเทศ

เลขเรียกหนังสือ : 428 ส339ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020439

   
 


ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษวิชามาร 2 = English from hell episode 2

ผู้แต่ง : มารพิณ

เลขเรียกหนังสือ : 428 ม464ภ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020440

   
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือการเรียน Tenses = Handbook of learning tenses

ผู้แต่ง : ประเพศ ไกรจันทร์

เลขเรียกหนังสือ : 425 ป332ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020441

   
 


ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษผิดกันอยู่นั่นแหละ

ผู้แต่ง : เศรษฐวิทย์

เลขเรียกหนังสือ : 428 ศ866ภ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020442

   
 


ชื่อเรื่อง : ภาษาและวัฒนธรรมอ่านสนุก

ผู้แต่ง : สุพรรณี ปิ่นมณี

เลขเรียกหนังสือ : 306.44 ส289ภ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020443

   
 


ชื่อเรื่อง : ภาษากับวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : บุญเกิด รัตนแสง

เลขเรียกหนังสือ : 306.44 บ394ภ 2541

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020444

   
 


ชื่อเรื่อง : กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

ผู้แต่ง : สมพงศ์ ชูมาก

เลขเรียกหนังสือ : 341 ส262ก 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020445 (ฉ.1), 0020446 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้แต่ง : สุษม ศุภนิตย์

เลขเรียกหนังสือ : 343.071 ส883ค 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020447 (ฉ.1), 0020448 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : รวมกฎหมายตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ผู้แต่ง : กฤตยชญ์ ศิริเขต

เลขเรียกหนังสือ : 342.593 ก276ร 2545

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020449 (ฉ.1), 0020450 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : โลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : พิชัย วาศนาส่ง

เลขเรียกหนังสือ : 909 พ643ล 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020451 (ฉ.1), 0020452 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : โลกพิเคราะห์

ผู้แต่ง : พิชัย วาศนาส่ง

เลขเรียกหนังสือ : 909 พ643ล 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020453 (ฉ.1), 0020454 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : โลกาอุทาหรณ์

ผู้แต่ง : พิชัย วาศนาส่ง

เลขเรียกหนังสือ : 909 พ643ล 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020455 (ฉ.1), 0020456 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สังหารหมู่

ผู้แต่ง : รวิโรจน์

เลขเรียกหนังสือ : 923.1 ร166ส 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020457 (ฉ.1), 0020458 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : หลักการของนายพลแพตตัน

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 355.4 ห321 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020459 (ฉ.1), 0020460 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์ศึกษา 2005 หลักการสงครามของเคลาเซวิตซ์

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 355.4 ย365 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020461 (ฉ.1), 0020462 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เนวี่ ซีล : นักรบสามมิติ น้ำ-ฟ้า-ฝั่ง

ผู้แต่ง : Old Soldier Never Dies

เลขเรียกหนังสือ : 359.9840973 อ984น 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020463 (ฉ.1), 0020464 (ฉ.2),
0020465 (ฉ.1), 0020466 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ยุติไฟใต้

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 303.69 ย349 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020467 (ฉ.1), 0020468 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : 9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 323 ก831 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020469 (ฉ.1), 0020470 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : จากอาณานิคมสู่ทุนนิยม

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

เลขเรียกหนังสือ : 917.285 ฉ233จ 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020471 (ฉ.1), 0020472 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : รัฐในพม่า = The state in Burma

ผู้แต่ง : เทย์เลอร์, โรเบิร์ต เอช

เลขเรียกหนังสือ : 320.9591 ท637ร 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020473 (ฉ.1), 0020474 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : พม่าในความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศ

ผู้แต่ง : โกสุมภ์ สายจันทร์

เลขเรียกหนังสือ : 327.591 ก968พ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020475 (ฉ.1), 0020476 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การแปลงฟูริเยร์และการประยุกต์

ผู้แต่ง : สมชาย จิตะพันธ์กุล

เลขเรียกหนังสือ : 515.723 ส239ก 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020477

   
 


ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

ผู้แต่ง : มงคล ทองสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ : 621.319 ม114ก 2543

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020478 (ฉ.1), 0020479 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ห้องสมุดในฝัน

ผู้แต่ง : น้ำทิพย์ วิภาวิน

เลขเรียกหนังสือ : 020 น522ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020480 (ฉ.1), 0020481 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : วัสดุวิศวกรรม

ผู้แต่ง : มานพ ตันตระบัณทิตย์

เลขเรียกหนังสือ : 620.1 ม443ว 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020486 (ฉ.1), 0020487 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เขียนแบบวิศวกรรม 1 (เขียนแบบทั่วไป)

ผู้แต่ง : จำรูญ ตันติพิศาลกุล

เลขเรียกหนังสือ : 604.2 จ369ข 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020488 (ฉ.1), 0020489 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : คัมภีร์ ASP.NET 2.0 ด้วย VB 2005 และ C# 2005

ผู้แต่ง : พิรพร หมุนสนิท

เลขเรียกหนังสือ : 006.76 พ729ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020490 (ฉ.1), 0020491 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือ Visual C# 2005 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ส548ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020492 (ฉ.1), 0020493 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย VB2005 & VC#2005

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

เลขเรียกหนังสือ : 005.118 ศ684พ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020494 (ฉ.1), 0020495 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : Database Programming ด้วย VB2005 & VC#2005

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

เลขเรียกหนังสือ : 005.118 ศ684ด 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020496 (ฉ.1), 0020497 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ Oracle database 10g และภาษา SQL

ผู้แต่ง : ศุภชัย จิวะรังสินี

เลขเรียกหนังสือ : 005.7585 ศ683ร 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020498 (ฉ.1), 0020499 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : พัฒนา Web Applications ด้วย Oracle Developer Suite 10g

ผู้แต่ง : บรรศักดิ์ เกิดชัยฤทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 005.7585 บ189พ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020500 (ฉ.1), 0020501 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : Master in security

ผู้แต่ง : จตุชัย แพงจันทร์

เลขเรียกหนังสือ : 005.8 จ134ม 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020502 (ฉ.1), 0020503 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : Windows Vista ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

เลขเรียกหนังสือ : 005.43 พ553ว 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020504 (ฉ.1), 0020505 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : รวมสุดยอดโปรแกรมป้องกันและกำจัด Virus and spyware

ผู้แต่ง : ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์

เลขเรียกหนังสือ : 005.84 ภ623ร 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020506 (ฉ.1), 0020507 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ

ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

เลขเรียกหนังสือ : 004.16 ส773ต 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020508 (ฉ.1), 0020509 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เรียนลัด เก่งเร็ว Access 2003

ผู้แต่ง : เบญจวรรณ หมั่นเจริญ

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 บ788ร 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020510 (ฉ.1), 0020511 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

ผู้แต่ง : สรพงษ์ พันธ์ศิริ

เลขเรียกหนังสือ : 005.74 ส326ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020512 (ฉ.1), 0020513 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : Maya 8.5 : เครื่องมือสร้างงาน 3D ระดับโลก

ผู้แต่ง : ภูวนิตย์ คำทับทิม

เลขเรียกหนังสือ : 006.696 ภ688ม 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020514 (ฉ.1), 0020515 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : ฟอรูซาน, เบห์รูซ เอ

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 ฟ176ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020516 (ฉ.1), 0020517 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 355.033059 ส615 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020518 (ฉ.1), 0020519 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การตัดสินใจของผู้บัญชาการทหารบก

ผู้แต่ง : สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

เลขเรียกหนังสือ : 355.3 ส852ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020520 (ฉ.1), 0020521 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : กำเนิดไฟใต้

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 303.6 ก575 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020522 (ฉ.1), 0020523 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์รัตนโกสินทร์ : ระเบิดพลังฝ่า "หลุมดำ"

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

เลขเรียกหนังสือ : 303.4 ป384ย 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020524 (ฉ.1), 0020525 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ดับไฟใต้ด้วยจิตวิวัฒน์และพลังแห่งทางสายกลาง

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ป384ด 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020526 (ฉ.1), 0020527 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ไฟใต้ฤาจะดับ

ผู้แต่ง : ศรีศักร วัลลิโภดม

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ศ255ฟ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020528 (ฉ.1), 0020529 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์ศึกษา 2007 เล่มที่ 1 แนวคิดหลักนิยมตะวันตก

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 355.4 ย365 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020530 (ฉ.1), 0020531 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : พื้นฐานผู้นำระดับยุทธศาสตร์

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 355.00973 พ816 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020532 (ฉ.1), 0020533 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์สู่ชัยชนะ

ผู้แต่ง : ชาตรี หุตานุวัตร

เลขเรียกหนังสือ : 324.6 ช514ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020534 (ฉ.1), 0020535 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ยุทธวิธีตำรวจ

ผู้แต่ง : โกสินทร์ หินเธาว์

เลขเรียกหนังสือ : 363.2 ก966ย 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020536 (ฉ.1), 0020537 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่

ผู้แต่ง : เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 อ893ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020538 (ฉ.1), 0020539 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ : ย้อนรอยปฏิวัติ

ผู้แต่ง : มนตรี แสนสุข

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ม153ป 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020540 (ฉ.1), 0020541 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การเมืองไทยหลังรัฐประหาร

ผู้แต่ง : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 อ269ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020542 (ฉ.1), 0020543 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สารคดีประวัติศาสตร์การเมือง พ.ศ. 2475- พ.ศ. 2549

ผู้แต่ง : อนันต์ อมรรตัย

เลขเรียกหนังสือ : 923.5593 อ168ส 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020544 (ฉ.1), 0020545 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปิดฉากพรรคไทยรักไทย

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 347.593 ค382 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020546 (ฉ.1), 0020547 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ห่วงทหาร

ผู้แต่ง : เปลว สีเงิน

เลขเรียกหนังสือ : 895.914 ป745ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020548 (ฉ.1), 0020549 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สงครามลาว ยุทธภูมิล่องแจ้ง

ผู้แต่ง : ชาลี คเชนทร์

เลขเรียกหนังสือ : 959.4 ช527ส 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020550 (ฉ.1), 0020551 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : อานามสยามยุทธ

ผู้แต่ง : เจ้าพระยาบดินทรเดชา

เลขเรียกหนังสือ : 959.3033 บ117อ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020552 (ฉ.1), 0020553 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย

ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 342.593 น217ร 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020554 (ฉ.1), 0020555 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้น สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง :สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง

เลขเรียกหนังสือ : 330.9593 ส816น 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020556 (ฉ.1), 0020557 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 330.9593 ส533 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020558 (ฉ.1), 0020559 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง - ทฤษฎีใหม่

ผู้แต่ง : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์

เลขเรียกหนังสือ : 630 ส788ต 2544

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020560 (ฉ.1), 0020561 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง : สันติ

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 ส579ร 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020562 (ฉ.1), 0020563 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : กษัตริย์นักประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ก351 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020564 (ฉ.1), 0020565 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชอัจฉริยภาพในหลวง

ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 พ456ต 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020566 (ฉ.1), 0020567 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ ธรรมะกษัตริย์ รัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง : ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ธ465ต 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020568 (ฉ.1), 0020569 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เทิด ธ มหาราช ครองไทย 60 ปี

ผู้แต่ง : ฐิติรัตน์ เกิดหาญ

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ฐ361ท 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020570 (ฉ.1), 0020571 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ในหลวงฯ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 พ456น 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020572 (ฉ.1), 0020573 (ฉ.2)

   
 

ชื่อเรื่อง : มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา

ผู้แต่ง : กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

เลขเรียกหนังสือ : อ\929.7593 ก117 ม 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020574

   
 


ชื่อเรื่อง : บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ท622บ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020575 (ฉ.1), 0020576 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เปิดโลกอัจฉริยะ

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 920.02 ป759 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020577 (ฉ.1), 0020578 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง

ผู้แต่ง : กอร์, อัล

เลขเรียกหนังสือ : 363.73874 ก363ล 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020579 (ฉ.1), 0020580 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ความสุขของกะทิ

ผู้แต่ง : งามพรรณ เวชชาชีวะ

เลขเรียกหนังสือ : น ง337ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020581 (ฉ.1), 0020588 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เจ้าหงิญ

ผู้แต่ง : บินหลา สันกาลาศิริ

เลขเรียกหนังสือ : รส บ331จ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020583 (ฉ.1), 0020584 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : กวีนิพนธ์แม่น้ำรำลึก

ผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ร769ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020585 (ฉ.1), 0020586 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ช่างสำราญ

ผู้แต่ง : เดือนวาด พิมวนา

เลขเรียกหนังสือ : น ด937ช 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020587 (ฉ.1), 0020588 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : บ้านเก่า

ผู้แต่ง : โชคชัย บัณฑิต

เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ช813บ 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020589 (ฉ.1), 0020590 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ

เลขเรียกหนังสือ : รส ว617ส

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020591 (ฉ.1), 0020592 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ในเวลา

ผู้แต่ง : แรคำ ประโดยคำ

เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ร913น 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020593 (ฉ.1), 0020594 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ

เลขเรียกหนังสือ : น ว617ป 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020595 (ฉ.1), 0020596 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : แผ่นดินอื่น

ผู้แต่ง : กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

เลขเรียกหนังสือ : รส ก124ผ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020597 (ฉ.1), 0020598 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน

ผู้แต่ง : มาลา คำจันทร์

เลขเรียกหนังสือ : น ม495จ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020599 (ฉ.1), 0020600 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ใบไม้ที่หายไป

ผู้แต่ง : จิระนันท์ พิตรปรีชา

เลขเรียกหนังสือ : 895.911 จ517บ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020601 (ฉ.1), 0020602 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ตลิ่งสูง ซุงหนัก

ผู้แต่ง : นิคม รายยวา

เลขเรียกหนังสือ : น น553ต 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020603 (ฉ.1), 0020604 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ก่อกองทราย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ธัญญา

เลขเรียกหนังสือ : น พ975ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020605 (ฉ.1), 0020606 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ปณิธานกวี

ผู้แต่ง : อังคาร กัลยาณพงศ์

เลขเรียกหนังสือ : 895.911 อ493ป 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020607 (ฉ.1), 0020608 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง

ผู้แต่ง : อัศศิริ ธรรมโชติ

เลขเรียกหนังสือ : รส อ579ข 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020611 (ฉ.1), 0020612 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเส้นทางสู่ที่ราบสูง

ผู้แต่ง : จ้าว เยวี่ย

เลขเรียกหนังสือ : อ\915.1 จ338ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020613 (ฉ.1), 0020614 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ เคารพ

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 ว386ร 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020615 (ฉ.1), 0020616 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2007

ผู้แต่ง : อภิรัตน์ บางศิริ

เลขเรียกหนังสือ : 005.36 อ262ข 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020617 (ฉ.1), 0020618 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : PHP & MySQL Make it easy ง้ายง่าย

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 005.2762 พ799

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020619 (ฉ.1), 0020620 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : Microsoft Windows Vista office 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

เลขเรียกหนังสือ : 005.43 พ553ม 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020621 (ฉ.1), 0020622 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : กลศาสตร์วิศวกรรม = Vector mechanics for engineers

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 620.103 ก252 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020623 (ฉ.1), 0020624 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การเขียนโปรแกรมภาษา Java โดยใช้ Oracle JDeveloper 10g

ผู้แต่ง : ศุภชัย จิวะรังสินี

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ศ683ก 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020625 (ฉ.1), 0020626 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ด้วยภาษาซี

ผู้แต่ง : อุกฤษณ์ ตันทสุทธานนท์

เลขเรียกหนังสือ : 629.895 อ778ก

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020627 (ฉ.1), 0020628 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เก่ง PHP5 ให้ครบสูตร

ผู้แต่ง : สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล

เลขเรียกหนังสือ : 005.276 ส642ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020629 (ฉ.1), 0020630 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือการทดลอง ds PIC Microcontroller เบื้องต้นด้วยโปรแกรมภาษา C กับ MPLAB C30

ผู้แต่ง : นคร ภักดีชาติ

เลขเรียกหนังสือ : 005.136 น114ค

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020631 (ฉ.1), 0020632 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือ Windows server 2003 R2

ผู้แต่ง : นินาถ วนาพรรณ์

เลขเรียกหนังสือ : 005.4476 น615ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020633 (ฉ.1), 0020634 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เคมี 1= Chemistry

ผู้แต่ง : แชง, เรย์มอนด์

เลขเรียกหนังสือ : 540 ช789ค 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020635 (ฉ.1), 0020636 (ฉ.2),
0020637 (ฉ.3), 0020638 (ฉ.4),0020639 (ฉ.5)

   
 


ชื่อเรื่อง : โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี

ผู้แต่ง : สมจิตต์ ลิขิตถาวร

เลขเรียกหนังสือ : 005.73 ส236ค 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020640 (ฉ.1), 0020641 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

ผู้แต่ง : นคร ภักดีชาติ

เลขเรียกหนังสือ : 629.895 น114ท

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020642 (ฉ.1), 0020643 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ปฏิบัติการทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

ผู้แต่ง : เอกชัย มะการ

เลขเรียกหนังสือ : 004.165 อ873ป 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020644 (ฉ.1), 0020645 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 กับ Keil C51

ผู้แต่ง : ประจิน พลังสันติกุล

เลขเรียกหนังสือ : 005.136 ป225ป

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020646 (ฉ.1), 0020647 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ระบบฐานข้อมูล Oracle database 10g express edition

ผู้แต่ง : ศุภชัย จิวะรังสินี

เลขเรียกหนังสือ : 005.7585 ศ683ร 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020648 (ฉ.1), 0020649 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้

ผู้แต่ง : ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

เลขเรียกหนังสือ : 658.4038 ศ232ร 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020650 (ฉ.1), 0020651 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ฉบับภาษา C

ผู้แต่ง : สันติ นุราช

เลขเรียกหนังสือ : 629.895 ส581ร

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020652 (ฉ.1), 0020653 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบแฟลช

ผู้แต่ง : วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล

เลขเรียกหนังสือ : 629.895 ว225ร

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020654 (ฉ.1), 0020655 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้และพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 LPC2148 ด้วยภาษาซี

ผู้แต่ง : โอภาส ศิริครรชิตถาวร

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 อ978ร 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020656 (ฉ.1), 0020657 (ฉ.2),
0020658 (ฉ.3), 0020659 (ฉ.4)

   
 


ชื่อเรื่อง : วัสดุวิศวกรรม = Engineering materials

ผู้แต่ง : แม้น อมรสิทธิ์

เลขเรียกหนังอกอสือ : 620.11 ม872ว 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020660 (ฉ.1), 0020661 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

ผู้แต่ง : กวี หวังนิเวศน์กุล.

เลขเรียกหนังสือ : 691 ก324ว 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020662 (ฉ.1), 0020663 (ฉ.2)

   

 

ชื่อเรื่อง : สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ = Computer architecture

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 004.22 ส181 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020664 (ฉ.1), 0020665 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้การสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอย่างงานจริง Flash 8 workshop

ผู้แต่ง : ชลมารค พันธุ์สมบัติ

เลขเรียกหนังสือ : 006.696 ช225ร 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020666 (ฉ.1), 0020667 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สร้างงานแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียด้วย Flash 8

ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

เลขเรียกหนังสือ : 005.7869 พ553ส 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020668 (ฉ.1), 0020669 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : สตอล์ลิงค์, วิลเลียม

เลขเรียกหนังสือ : 004.22 ส169ส 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020670 (ฉ.1), 0020671 (ฉ.2)

   
 


ชื่อเรื่อง : ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk inventor professional

ผู้แต่ง : จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

เลขเรียกหนังสือ : 620.0042 จ138อ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020672 (ฉ.1), 0020673 (ฉ.2)

   
   
     

 


หนังสือภาษาอังกฤษ

 
 


ชื่อเรื่อง : Control systems engineering

ผู้แต่ง : Norman S. Nise

เลขเรียกหนังสือ : 629.8 N723C 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006515

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics : statics

ผู้แต่ง : Soutas - little, Robert W.

เลขเรียกหนังสือ : 620.1 S726E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006516

 
 


ชื่อเรื่อง : Mechanical vibrations

ผู้แต่ง : Palm, William J.

เลขเรียกหนังสือ : 620.3 P171M 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006517

 
 


ชื่อเรื่อง : Fundamentals of physics

ผู้แต่ง : Walker, Jearl

เลขเรียกหนังสือ : 530 W181F 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006518

 
 


ชื่อเรื่อง : Physics

ผู้แต่ง : Cutnell, John D

เลขเรียกหนังสือ : 530 C989P 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006519

 
 


ชื่อเรื่อง : Principles of physics : a calculus-based text

ผู้แต่ง : Serway, Raymond A

เลขเรียกหนังสือ : 530 S492P 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006520

 
 


ชื่อเรื่อง : Physics for scientists and engineers

ผู้แต่ง : Serway, Raymond A

เลขเรียกหนังสือ : 530 S492Ph 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006521

 
 


ชื่อเรื่อง : Small-boat seamanship manual

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 797.1 S635 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006522

 
 


ชื่อเรื่อง : Rough weather seamanship for sail and power

ผู้แต่ง : Marshall, Roger

เลขเรียกหนังสือ : 797.1 M369R 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006523

 
 


ชื่อเรื่อง : MATLAB programming for engineers

ผู้แต่ง : Chapman Stephen J

เลขเรียกหนังสือ : 519.40285 C466M 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006524

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to statistical quality control

ผู้แต่ง : Montgomery, Douglas C

เลขเรียกหนังสือ : 519.86 M787I 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006525

 
 


ชื่อเรื่อง : Mechatronics

ผู้แต่ง : Cetinkunt, Sabri

เลขเรียกหนังสือ : 621 C423M 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006526

 
 


ชื่อเรื่อง : Statistics for engineers and scientists

ผู้แต่ง : Navidi, William

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 N325S 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006527

 
 


ชื่อเรื่อง : Shigley's mechanical engineering design

ผู้แต่ง : Budynas, Richard G

เลขเรียกหนังสือ : 620.0042 B927S 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006528

 
 


ชื่อเรื่อง : Principles of corrosion engineering and corrosion control

ผู้แต่ง : Ahmad, Zaki

เลขเรียกหนังสือ : 620.11223 A286P 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006529

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to operations research

ผู้แต่ง : Hillier, Frederick S

เลขเรียกหนังสือ : 003 H654I 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006530

 
 


ชื่อเรื่อง : Control systems : principles and design

ผู้แต่ง : Gopal, M

เลขเรียกหนังสือ : 629.8312 G659C 2002

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006531

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics

ผู้แต่ง : Hibbeler, R. C

เลขเรียกหนังสือ : 620.1 H624E 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006532

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics : dynamics

ผู้แต่ง : Soutas - little

เลขเรียกหนังสือ : 620.1054 S726E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006533

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics

ผู้แต่ง : Hibbeler, R. C

เลขเรียกหนังสือ : 620.103 H624E 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006534 (c.1), E0006564 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics : Dynamics

ผู้แต่ง : Hibbeler, R. C

เลขเรียกหนังสือ : 620.104 H624E 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006535 (c.1), E0006565 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Gary Jobson's championship sailing

ผู้แต่ง : Jobson, Gary

เลขเรียกหนังสือ : 797.124 J62G 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006536

 
 


ชื่อเรื่อง : One-minute guide to the nautical rules of the road

ผู้แต่ง : Wing, Charles

เลขเรียกหนังสือ : 343.730966 W769O 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006537 (c.1), E0006581 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Stormproof your boat

ผู้แต่ง : Burr, William M

เลขเรียกหนังสือ : 623.86 B968S 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006538 (c.1), E0006574 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Nautical knots illustrated

ผู้แต่ง : Snyder, Paul

เลขเรียกหนังสือ : 623.8882 S675N 1997

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006539

 
 


ชื่อเรื่อง : Wayward sailor

ผู้แต่ง : Dalton, Anthong

เลขเรียกหนังสือ : 914.45092 D152W 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006540

 
 


ชื่อเรื่อง : The new weapons of the world encyclopedia

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : R\355.803 T374 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006541

 
 


ชื่อเรื่อง : GPS satellite skurveying

ผู้แต่ง : Leick, Alfred

เลขเรียกหนังสือ : 526.982 L526G 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006542

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics : SI version

ผู้แต่ง : Meriam, J.L

เลขเรียกหนังสือ : 620.1 M561E 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006543 (v.1), E0006648 (v.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : The bad beginning

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672B 1999

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006544

 
 


ชื่อเรื่อง : The reptile room

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672R 1999

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006545

 
 


ชื่อเรื่อง : The wide window

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672W 2000

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006546

 
 


ชื่อเรื่อง : The miserable mill

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672M 2000

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006547

 
 


ชื่อเรื่อง : The austere academy

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672A 2000

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006548

 
 


ชื่อเรื่อง : The ersatz elevator

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672E 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006549

 
 


ชื่อเรื่อง : The vile village

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672V 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006550

 
 


ชื่อเรื่อง : The hostile hospital

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672H 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006551

 
 


ชื่อเรื่อง : The carnivorous carnival

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672C 2002

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006552

 
 


ชื่อเรื่อง : The slippery slope

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672S 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006553

 
 


ชื่อเรื่อง : The grim grotto

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672G 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006554

 
 


ชื่อเรื่อง : The penultimate peril

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672P 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006555

 
 


ชื่อเรื่อง : The end

ผู้แต่ง : Snicket, Lemony

เลขเรียกหนังสือ : Fic S672E 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006556

 
 


ชื่อเรื่อง : Angels & demons

ผู้แต่ง : Brown, Dan

เลขเรียกหนังสือ : Fic B877A 2000

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006557

 
 


ชื่อเรื่อง : The Da Vinci code : a novel

ผู้แต่ง : Brown, Dan

เลขเรียกหนังสือ : Fic B877D 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006558

 
 


ชื่อเรื่อง : Deception point

ผู้แต่ง : Brown, Dan

เลขเรียกหนังสือ : Fic B877D 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006559

 
 


ชื่อเรื่อง : Submarine : a guided tour inside a nuclear warship

ผู้แต่ง : Clancy, Tom

เลขเรียกหนังสือ : 623.82574 C587S 2002

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006560

 
 


ชื่อเรื่อง : Tom Clancy's Net force

ผู้แต่ง : Clancy, Tom

เลขเรียกหนังสือ : Fic C587T 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006561

 
 


ชื่อเรื่อง : Harry Potter and the deathly hallows

ผู้แต่ง : Rowling, J.

เลขเรียกหนังสือ : Fic R884H 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006562

 
 


ชื่อเรื่อง : Guinness world records

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : R\032.02 G964

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006563

 
 


ชื่อเรื่อง : The boatowner's guide to GMDSS and marine radio

ผู้แต่ง : United States Power Squadrons

เลขเรียกหนังสือ : 623.8932 U58T 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006575

 
 


ชื่อเรื่อง : Knots, bends, and hitches for mariners

ผู้แต่ง : United States Power Squadrons

เลขเรียกหนังสือ : 623.8882 U58K 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006576

 
 


ชื่อเรื่อง : Hydrodynamics of high - speed marine vehicles

ผู้แต่ง : Faltinsen, O.M

เลขเรียกหนังสือ : 623.81231 F197H 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006577

 
 


ชื่อเรื่อง : Boat handling under power

ผู้แต่ง : Sweet, Bob

เลขเรียกหนังสือ : 623.882 S974B 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006578

 
 


ชื่อเรื่อง : Knots, splices, and line handling

ผู้แต่ง : Wing, Charlie

เลขเรียกหนังสือ : 623.882 W769K 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006579

 
 


ชื่อเรื่อง : Fast powerboat seamanship

ผู้แต่ง : Pike, Dag

เลขเรียกหนังสือ : 797.125 P635F 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006580

 
 


ชื่อเรื่อง : The boatowner's guide to corrosion

ผู้แต่ง : Collier, Everett

เลขเรียกหนังสือ : 623.848 C699T 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006582

 
 


ชื่อเรื่อง : Opportunities in marine science and maritime careers

ผู้แต่ง : Heitzmann, Ray

เลขเรียกหนังสือ : 387.502373 H473O 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006583

 
 


ชื่อเรื่อง : Emergencies on board

ผู้แต่ง : Rousmaniere, John

เลขเรียกหนังสือ : 623.888 R863E 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006584

 
 


ชื่อเรื่อง : Tidal current tables 2006 Pacific coast of north America and Asia

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 623.892 T558 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006585

 
 


ชื่อเรื่อง : Marine amateur radio

ผู้แต่ง : The United States Power Squadrons

เลขเรียกหนังสือ : 384.53 T374M 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006586

 
 


ชื่อเรื่อง : Coastal cruising under power

ผู้แต่ง : Hamilton, Gene

เลขเรียกหนังสือ : 797.1 H218C 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006587

 
 


ชื่อเรื่อง : Sea level rise : history and consequences

ผู้แต่ง : Douglas, Bruce C

เลขเรียกหนังสือ : 627.58 D733S 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006588

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to physical oceanography

ผู้แต่ง : Knauss, John A

เลขเรียกหนังสือ : 551.46 K67I 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006589

 
 


ชื่อเรื่อง : EW 101 : a first course in electronic warfare

ผู้แต่ง : Adamy, David L

เลขเรียกหนังสือ : 623.043 A221E 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006590

 
 


ชื่อเรื่อง : EW 102 : a second course in electronic warfare

ผู้แต่ง : Adamy, David L

เลขเรียกหนังสือ : 623.043 A221E 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006591

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to electronic warfare modeling and simulation

ผู้แต่ง : Adamy, David L

เลขเรียกหนังสือ : 355.401 A221I 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006592

 
 


ชื่อเรื่อง : English for science and engineering

ผู้แต่ง : Williams, Ivor

เลขเรียกหนังสือ : 428 W723E 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006593 (c.1), E0006600 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate

ผู้แต่ง : Redman, Stuart

เลขเรียกหนังสือ : 428 R318E 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006594

 
 


ชื่อเรื่อง : English vocabulary in use : elementary with answers

ผู้แต่ง : McCarthy, Michael

เลขเรียกหนังสือ : 428 M116E 1999

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006595

 
 


ชื่อเรื่อง : 700 classroom activities

ผู้แต่ง : Seymour, David

เลขเรียกหนังสือ : 428 S521s 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006596

 
 


ชื่อเรื่อง : Writing academic English

ผู้แต่ง : Oshima, Alice

เลขเรียกหนังสือ : 808.042 O82W 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006598 (v.1), E0006599 (v.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Key words for fluency : pre - intermediate collocation practice

ผู้แต่ง : Woolard, George

เลขเรียกหนังสือ : 428 W913K 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006601

 
 


ชื่อเรื่อง : Key words for fluency : intermediate collocation practice

ผู้แต่ง : Woolard, George

เลขเรียกหนังสือ : 428 W913K 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006602

 
 


ชื่อเรื่อง : International politics on the world stage

ผู้แต่ง : Rourke, John T

เลขเรียกหนังสือ : 327 R862I 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006603

 
 


ชื่อเรื่อง : Handbook of energy engineering

ผู้แต่ง : Themann, Albert

เลขเรียกหนังสือ : 621.042 T534H 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006604

 
 


ชื่อเรื่อง : Principles of CAD/CAM/CAE systems

ผู้แต่ง : Lee, Kunwoo

เลขเรียกหนังสือ : 670.285 L478P 1999

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006605

 
 


ชื่อเรื่อง : Easy steps to CNC programming

ผู้แต่ง : Hayden, David S

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 H414A 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006606

 
 


ชื่อเรื่อง : Differential equations : theory, technique, and practice

ผู้แต่ง : Simmons, George F

เลขเรียกหนังสือ : 515.35 S592d 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006607

 
 


ชื่อเรื่อง : Elementary differential equations

ผู้แต่ง : Kohler, W. E

เลขเรียกหนังสือ : 515.35 K79E 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006608

 
 


ชื่อเรื่อง : Java programming

ผู้แต่ง : Farrell, Joyce

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 F245J 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006609

 
 


ชื่อเรื่อง : Fourier series

ผู้แต่ง : Bhatia, Rajendra

เลขเรียกหนังสือ : 515 B575F 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006610

 
 


ชื่อเรื่อง : Data Communications and networking

ผู้แต่ง : Foronzan, Behrouz A

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 F727d 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006611

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to MATLAB 7 for engineers

ผู้แต่ง : Palm III, William J

เลขเรียกหนังสือ : 620.001 P171I 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006612

 
 


ชื่อเรื่อง : Calculus & its applications

ผู้แต่ง : Goldstein, Larry J

เลขเรียกหนังสือ : 515 G622C 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006613

 
 


ชื่อเรื่อง : Applied calculus for scientists and engineers

ผู้แต่ง : Blume, Frank

เลขเรียกหนังสือ : 515 B658A 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006614

 
 


ชื่อเรื่อง : Counter hack reloaded

ผู้แต่ง : Skoudis, Ed

เลขเรียกหนังสือ : 005.8 S628C 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006615

 
 


ชื่อเรื่อง : Hands-on oracle database 10 g express edition for linux

ผู้แต่ง : Bobrowski, Steve

เลขเรียกหนังสือ : 005.75 B663H 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006616

 
 


ชื่อเรื่อง : Intelligent sensor design using the microchip dsPIC

ผู้แต่ง : Huddleston, Creed

เลขเรียกหนังสือ : 681.2 H884I 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006617

 
 


ชื่อเรื่อง : Programming 16-bit PIC microcontrollers in C

ผู้แต่ง : Di Jasio, Lucio

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 D536P 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006618

 
 


ชื่อเรื่อง : Designing embedded systems with PIC microcontrollers

ผู้แต่ง : Wilmshurst, Tim

เลขเรียกหนังสือ : 004.16 W744D 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006619

 
 


ชื่อเรื่อง : Interfacing PIC microcontrollers

ผู้แต่ง : Bates, Martin

เลขเรียกหนังสือ : 629.89 B329I 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006620

 
 


ชื่อเรื่อง : Networking and internetworking with microcontrollers

ผู้แต่ง : Eady, Fred

เลขเรียกหนังสือ : 629.8 E11N 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006621

 
 


ชื่อเรื่อง : Basic engineering circuit analysis

ผู้แต่ง : Irwin, J. David

เลขเรียกหนังสือ : 621.319 I72B

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006622

 
 


ชื่อเรื่อง : Electric machinery fendamentals

ผู้แต่ง : Chapman, Stephen J

เลขเรียกหนังสือ : 621.31042 C466E 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006623

 
 


ชื่อเรื่อง : Computational methods for electric power systems

ผู้แต่ง : Crow, Mariesa

เลขเรียกหนังสือ : 621.31 C953C 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006624

 
 


ชื่อเรื่อง : Data communications and computer networks

ผู้แต่ง : Gupta, Prakash C

เลขเรียกหนังสือ : 004.65 G977D 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006625

 
 


ชื่อเรื่อง : Classroom manual for automotive electricity & electronics

ผู้แต่ง : Hollembeak, Barry

เลขเรียกหนังสือ : 629.2540288 H737C 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006626

 
 


ชื่อเรื่อง : Shop manual for automative electricity and electronics

ผู้แต่ง : Hollembeak, Barry

เลขเรียกหนังสือ : 629.2540288 H737S 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006627

 
 


ชื่อเรื่อง : Advanced engineering mathematics

ผู้แต่ง : O'Neil, Peter V

เลขเรียกหนังสือ : 515.14 O58A 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006628

 
 


ชื่อเรื่อง : Antenna theory : analysis and design

ผู้แต่ง : Balanis, Constantine

เลขเรียกหนังสือ : 621.382 B171A 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006629

 
 


ชื่อเรื่อง : Applied numerical analysis

ผู้แต่ง : Gerald, Curtis

เลขเรียกหนังสือ : 519.4 G354A 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006630

 
 


ชื่อเรื่อง : Basic reading power

ผู้แต่ง : Mikulecky, Beatrice S

เลขเรียกหนังสือ : 428.614 M636B 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006631

 
 


ชื่อเรื่อง : Calculus

ผู้แต่ง : Varberg, Dale

เลขเรียกหนังสือ : 515 V288C 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006632

 
 


ชื่อเรื่อง : CATIA V5 FEA tutorials release16

ผู้แต่ง : Zamani, Nader G

เลขเรียกหนังสือ : 629.23 Z23C 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006633

 
 


ชื่อเรื่อง : CATIA V5 tutorials mechanism design & animation release16

ผู้แต่ง : Zamani, Nader G

เลขเรียกหนังสือ : 629.23 Z23C 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006634

 
 


ชื่อเรื่อง : CATIA V5R16 for designers

ผู้แต่ง : Tickoo, Sham

เลขเรียกหนังสือ : 629.23 T577C 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006635

 
 


ชื่อเรื่อง : Descriptive physical oceanography

ผู้แต่ง : Pickard, George L

เลขเรียกหนังสือ : 551.46 P594D 1990

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006636

 
 


ชื่อเรื่อง : English vocabulary in use : upper-intermediate

ผู้แต่ง : McCarthy, Michael

เลขเรียกหนังสือ : 428 M116E 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006637

 
 


ชื่อเรื่อง : Essential grammar in use

ผู้แต่ง : Murphy, Raymond

เลขเรียกหนังสือ : 425 M978E 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006638

 
 


ชื่อเรื่อง : Grammar in use : Intermediate

ผู้แต่ง : Murphy, Roymond

เลขเรียกหนังสือ : 425 M978G 2000

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006639

 
 


ชื่อเรื่อง : Implementing 802.11 with microcontrollers

ผู้แต่ง : Eady, Fred

เลขเรียกหนังสือ : 004.68 E11I 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006640

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to academic writing : level 3

ผู้แต่ง : Oshima, Alice

เลขเรียกหนังสือ : 808 O82I 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006641

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to digital image processing with matlab

ผู้แต่ง : McAndrew, Alasdair

เลขเรียกหนังสือ : 006.6 M113I 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006642

 
 


ชื่อเรื่อง : Numerical analysis and scientific computation

ผู้แต่ง : Leader, Jeffery J

เลขเรียกหนังสือ : 515 L434N 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006643

 
 


ชื่อเรื่อง : Ship motion control

ผู้แต่ง : Perez, Tristan

เลขเรียกหนังสือ : 623.863 P438S 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006644

 
 


ชื่อเรื่อง : Teach yourself English vocabulary

ผู้แต่ง : Hunt, Martin

เลขเรียกหนังสือ : 428 H942T 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006645

 
 


ชื่อเรื่อง : The next attack

ผู้แต่ง : Benjamin, Daniel

เลขเรียกหนังสือ : 973.931 B468T 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006646

 
 


ชื่อเรื่อง : Writers at work : the paragraph

ผู้แต่ง : Singleton, Jill

เลขเรียกหนังสือ : 808.042 S617W 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006647

 
 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.0-2475-7414, 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11

: rtna_lib@yahoo.com