ชื่อเรื่อง : กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย)

ผู้แต่ง : กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เลขเรียกหนังสือ : 342.593 ก675ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020773 (ฉ.1), 0020774 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : กฎหมายปกครอง

ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานัน์

เลขเรียกหนังสือ : 342.593 น425ก 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020775 (ฉ.1), 0020776 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คำอธิบายกฎหมายปกครอง

ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 342.066 ช486ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020777 (ฉ.1), 0020778 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์์

ผู้แต่ง :บูฆอรี ยีหมะ

เลขเรียกหนังสือ : 320 บ691ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020779 (ฉ.1), 0020780 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ระบบรัฐสภาไทย

ผู้แต่ง :ศรชัย ท้าวมิตร

เลขเรียกหนังสือ : 328.593 ศ134ร 2549 

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020781 (ฉ.1), 0020782 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ประวัติของแผ่นดินไทย

ผู้แต่ง : อาทร จันทวิมล

เลขเรียกหนังสือ : 959.3 อ618ป 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020783 (ฉ.1), 0020784 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ

เลขเรียกหนังสือ : 342.593 ร113 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020785 (ฉ.1), 0020786 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : หลักรัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : สุพจน์ บุญวิเศษ

เลขเรียกหนังสือ : 320 ส826ห 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020787 (ฉ.1), 0020788 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : OpenOffice โปรแกรมสำนักงาน

ผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขเรียกหนังสือ : 005.396 อ976 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020789 (ฉ.1), 0020790 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือเรียน AJAX์

ผู้แต่ง :พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

เลขเรียกหนังสือ : 005.2762 พ316ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020791

 
 

ชื่อเรื่อง : พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Ajax ภาคปฏิบัติ Ajax in practice

ผู้แต่ง : เครน แดฟ

เลขเรียกหนังสือ : 005.2762 ค749พ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020792

 
 


ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม Holistically integrative research

ผู้แต่ง : นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล.

เลขเรียกหนังสือ : 001.4 น136ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020793 (ฉ.1), 0020794 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การจัดการคลังสินค้า Warehouse management

ผู้แต่ง : คำนาย อภิปรัชญาสกุล.

เลขเรียกหนังสือ : 658.785 ค357ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020795 (ฉ.1), 0020796 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Engineering economy์

ผู้แต่ง : แบลงค์ ลีแลนด์ ที์

เลขเรียกหนังสือ : 658.152 บ895ศ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020797 (ฉ.1), 0020798 (ฉ.2),0020799 (ฉ.3)

 
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET

ผู้แต่ง : ลาภลอย วานิชอังกูรี้

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ล277ร 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020800 (ฉ.1), 0020801 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Flash actionscript

ผู้แต่ง : กำพล ลีลาภรณ์

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ก581ฟ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020802 (ฉ.1), 0020803 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

ผู้แต่ง : ร็อบบิ้นส์ สตีเฟ่น พี

เลขเรียกหนังสือ : 658.1 ร187ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020804 (ฉ.1), 0020805 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

เลขเรียกหนังสือ : 371.3 ท512ศ 2545-[2551]

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020806

 
 


ชื่อเรื่อง : สมการเชิงอนุพันธ์ Differential equations

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

เลขเรียกหนังสือ : 515.35 ธ677ส 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020808 (ฉ.1), 0020809 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง :รวบรวมและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐ

เลขเรียกหนังสือ : 515.35 ส899ส 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020810 (ฉ.1), 0020811 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบการสอนวิชา 2301312 สมการเชิงอนุพันธ์

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา

เลขเรียกหนังสือ : 515.35 ด493อ

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020812 (ฉ.1), 0020813 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สถิติวิศวกรรม Engineering statistics

ผู้แต่ง : มอนโกเมอรี่ ดักลาส ซี

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 ม195ส 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020814

 
 


ชื่อเรื่อง : เคมีทั่วไป ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง

เลขเรียกหนังสือ : 541 ส766ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020815 (ฉ.1), 0020819 (ฉ.2), 0020821 (ฉ.3)

 
 


ชื่อเรื่อง : เคมีทั่วไป ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง

เลขเรียกหนังสือ : 541 ส766ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020819

 
 


ชื่อเรื่อง : เคมีทั่วไป ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง

เลขเรียกหนังสือ : 541 ส766ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020821

 
 


ชื่อเรื่อง : เคมีทั่วไป ฉบับเสริมประสบการณ์

ผู้แต่ง : รานี สุวรรณพฤกษ์

เลขเรียกหนังสือ : 540.76 ร443ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020823

 
 


ชื่อเรื่อง : เคมีทั่วไป ฉบับเสริมประสบการณ์

ผู้แต่ง : รานี สุวรรณพฤกษ์์

เลขเรียกหนังสือ : 540.76 ร443ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020825

 
 


ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา

ผู้แต่ง : Young Hugh D

เลขเรียกหนังสือ : 531 ย223ฟ [2547]- 2551.

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020817 (ฉ.1), 0020818 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สมุทรกรณี

ผู้แต่ง : ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ

เลขเรียกหนังสือ : 551.46 ศ161ส 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020827 (ฉ.2), 0020828 (ฉ.3)

 
 


ชื่อเรื่อง : เคล็ดลับสอบ TOEFL iBT

ผู้แต่ง :ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี

เลขเรียกหนังสือ : 428.0076 ธ152ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020829

 
 


ชื่อเรื่อง : ตะลุยข้อสอบภาษาอังกฤษ NT ม.3

ผู้แต่ง : ทณุ เตียวรัตนกุล; ผู้เรียบเรียง, วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์; บรรณาธิการ

เลขเรียกหนังสือ : 420.76 ต261 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020830

 
 


ชื่อเรื่อง : คลังข้อสอบ ม.3

ผู้แต่ง : บุญศรี ไพรัตน์; บรรณาธิการ

เลขเรียกหนังสือ : 420.76 ค172 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020831

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือเตรียมสอบ English GAT Entrance

ผู้แต่ง : มนตรี กีรติชนานนท์

เลขเรียกหนังสือ : 428.24076 ม151ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020832

 
 


ชื่อเรื่อง : เตรียมสอบ TU-GET update edition ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์ุ

เลขเรียกหนังสือ : 428.24076 ส443ต 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020833

 
 


ชื่อเรื่อง : Listening : the best test preparation for listening

ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์

เลขเรียกหนังสือ :428.24076 ส443ล 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020834

 
 


ชื่อเรื่อง : เตรียมสอบ IELTS (International English Language Testing System)

ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 428.24076 ต573 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020835

 
 


ชื่อเรื่อง : IELTS listening review-tests

ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสด

เลขเรียกหนังสือ : 428.24076 ส443อ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020836

 
 


ชื่อเรื่อง :ชุดรวมข้อสอบภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU - TEP)

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษสถาบัน OPINION

เลขเรียกหนังสือ :428.0076 ค127ช 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020837

 
 


ชื่อเรื่อง : การวัดและเครื่องมือวัด

ผู้แต่ง : สมนึก บุญพาไสว

เลขเรียกหนังสือ : 621.381548 ส165ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020838 (ฉ.1) 0020839 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น

ผู้แต่ง : บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

เลขเรียกหนังสือ :621.31 บ259ก 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020840 (ฉ.1) 0020841 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : basic of Flash ActionScript

ผู้แต่ง :อนรรฆนงค์ คุณมณี

เลขเรียกหนังสือ : 006.696 อ162บ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020842 (ฉ.1) 0020843 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Insight Flash CS3

ผู้แต่ง : บุญญาดา ช้อนขุนทด

เลขเรียกหนังสือ :006.696 บ444อ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020844 (ฉ.1) 0020845 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : แม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้แต่ง :วีระศักดิ์ ซอมขุนทด

เลขเรียกหนังสือ :538 ว849ม 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020846 (ฉ.1) 0020847 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คัมภีร์สนามแม่เหล็ก

ผู้แต่ง :วิรุฬห์ ณ สงขลา

เลขเรียกหนังสือ : 530.141 ว698ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020848 (ฉ.1) 0020849 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ระบบควบคุม

ผู้แต่ง : สุมาลี อุณหวณิชย์

เลขเรียกหนังสือ : 629.8 ส841ร 2545

เลขทะเบียนหนังสือ :0020850 (ฉ.1) 0020851 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :dobe Flash CS3 professional classroom in a book คู่มือการใช้งานเชิงปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล, แปลและเรียบเรียง

เลขเรียกหนังสือ : 006.696 พ975ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020852 (ฉ.1) 0020853 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :การเขียนผลงานวิชาการและบทความ

ผู้แต่ง : นภาลัย สุวรรณธาดา, และคนอื่นๆ

เลขเรียกหนังสือ : 808.066 ก441 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020854 (ฉ.1) 0020855 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :นานาความรู้

ผู้แต่ง :บุญเกิด รัตนแสง

เลขเรียกหนังสือ : 089.95911 บ394น 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020856 (ฉ.1) 0020857 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ภาษาพาสงสัย

ผู้แต่ง :นววรรณ พันธุเมธา

เลขเรียกหนังสือ :495.9181 น312ภ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ :0020858 (ฉ.1) 0020859 (ฉ.2)

 

 


ชื่อเรื่อง :ไกลบ้าน เล่ม2

ผู้แต่ง : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัว

เลขเรียกหนังสือ : 914 จ657ก 2545 ล.2

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020915 (ล.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ไกลบ้าน เล่ม3

ผู้แต่ง : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัว

เลขเรียกหนังสือ :914 จ657ก 2545 ล.3

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020915 (ล.3)

 
 


ชื่อเรื่อง :ถอดรหัสอ่านเร็ว Hi- speed reading

ผู้แต่ง : ลุงไอน์สไตน์

เลขเรียกหนังสือ :418.4 ล629ถ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020860 (ฉ.1) 0020861 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :รู้แล้วจะฉลาด อัจฉริยะภาษาไทย รวมคำภาษาพูด ภาษาเขียน

ผู้แต่ง : สว่างจิต พงศ์ศรีวัฒน์

เลขเรียกหนังสือ : 495.918 ส421ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020862 (ฉ.1) 0020863 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 ด211ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020867 (ฉ.1) 0020868 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หัดแต่งภาพและสร้างงานกราฟิกด้วย Photoshop CS3

ผู้แต่ง :อนัน วาโซะ

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 อ165ห 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020869 (ฉ.1) 0020870 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สร้าง Mind map อย่างมีประสิทธิภาพด้วย FreeMind

ผู้แต่ง : นัฐจา พันธ์สุทธิ

เลขเรียกหนังสือ :005.36 น387ส 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020871 (ฉ.1) 0020872 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :คู่มือเขียนโปรแกรมกราฟิกด้วย C# และ GDI+ (.NET Framework)

ผู้แต่ง : ขันชัย กิ่งกังวาลย์

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ข345ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020873 (ฉ.1) 0020874 (ฉ.2) 0020978 (ฉ.3)

 
 


ชื่อเรื่อง :คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ

ผู้แต่ง : สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 ส232ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020875 (ฉ.1) 0020876 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตร ด้วย Joomlal

ผู้แต่ง : สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล

เลขเรียกหนังสือ :006.7 ส243ส

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020877 (ฉ.1) 0020878 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สัมมาทิฏฐิ

ผู้แต่ง :พระปัญญาพิศาลเถร

เลขเรียกหนังสือ :294.3444 พ171ส

เลขทะเบียนหนังสือ :0020879 (ฉ.1) 0020880 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ยศทรัพย์อำนาจ เป้าหมายหรือมรรควิธีของชีวิต

ผู้แต่ง :ว.วชิรเมธี

เลขเรียกหนังสือ :294.31435 ว111ย 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020881 (ฉ.1) 0020882 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :เบิกบานกลางคลื่นลม

ผู้แต่ง :พระไพศาล วิสาโล

เลขเรียกหนังสือ :294.3444 พ355บ

เลขทะเบียนหนังสือ :0020883 (ฉ.1) 0020884 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เข็มทิศชีวิต เล่ม1

ผู้แต่ง :ฐิตินาถ ณ พัทลุง

เลขเรียกหนังสือ : 294.3144 ฐ336ข ล.1

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020887 (ฉ.1) 0020888 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เข็มทิศชีวิต เล่ม2

ผู้แต่ง :ฐิตินาถ ณ พัทลุง

เลขเรียกหนังสือ :294.3144 ฐ336ข ล.2

เลขทะเบียนหนังสือ :0020907 (ฉ.1) 0020908 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คำพ่อสอน ประมวลพระบามราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง :ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

เลขเรียกหนังสือ : 895.915 ภ671ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020889 (ฉ.1) 0020890 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :คำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ผู้แต่ง : ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

เลขเรียกหนังสือ : 895.915 ภ671ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020905 (ฉ.1) 0020906 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ทวนกระแสโลก พบกระแสธรรม

ผู้แต่ง : พระปัญญาพิศาลเถร

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 พ175ท 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0020893 (ฉ.1) 0020894 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ความสุขของกะทิ ตอนตามหาพระจันทร์

ผู้แต่ง :งามพรรณ เวชชาชีวะ

เลขเรียกหนังสือ : น ง337ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020895 (ฉ.1) 0020896 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

ผู้แต่ง :วัชระ สัจจะสารสิน

เลขเรียกหนังสือ : 895.90301 ว382ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020897 (ฉ.1) 0020898 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : แนวทางสู่ความสุข บทเรียนแห่งชีวิตในโลกยุคใหม่

ผู้แต่ง : อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 อ229น

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020899 (ฉ.1) 0020900 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ธรรมะทำไม

ผู้แต่ง :ว.วชิรเมธี

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 ว111ธ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020901 (ฉ.1) 0020902 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ธรรมะสบายใจ

ผู้แต่ง :ว.วชิรเมธี

เลขเรียกหนังสือ :294.3444 ว111ธ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020903 (ฉ.1) 0020904 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :โลกในดวงตาข้าพเจ้า

ผู้แต่ง :มนตรี ศรียงค์

เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ม152ล

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020891 (ฉ.1) 0020892 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เขียนให้เป็น ชนะด้วยปลายปากกา

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 808 ก768ข 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020863 (ฉ.1) 0020864 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :คำขอที่ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 พ355ค

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020885 (ฉ.1) 0020886 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ปรากฏการณ์แห่งชีวิต

ผู้แต่ง :ระวี ภาวิไล ... และคนอื่น

เลขเรียกหนังสือ :294.3122 ป438 2548

เลขทะเบียนหนังสือ :0020909 (ฉ.1) 0020910 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : รวมโปรแกรมสารพัดกู้ข้อมูล

ผู้แต่ง :ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล

เลขเรียกหนังสือ :005.86 ธ631ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020911 (ฉ.1) 0020912 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : มืดมา สว่างไป

ผู้แต่ง : พระมหาบุญมี มาลาวชิโร

เลขเรียกหนังสือ : 294.315 พ358ม 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020913 (ฉ.1) 0020914 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :Mind map for work & life แผนที่ความคิดเพื่อชีวิต และการทำงาน

ผู้แต่ง :ประชาสรรณ์ แสนภักดี

เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ป238ม 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020916 (ฉ.1) 0020917 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : DIY mind map พูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ

ผู้แต่ง :วชรวรรณ ฤทธิรงค์

เลขเรียกหนังสือ : 428.24 ว144ด 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020918 (ฉ.1) 0020919 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :แบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map สำหรับพนักงานและหัวหน้างาน

ผู้แต่ง :ธัญญา ผลอนันต์

เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ธ461บ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020920 (ฉ.1) 0020921 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Mind map กับการศึกษาและการจัดการความรู้

ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์

เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ธ461ม 2550

เลขทะเบียนหนังสือ :0020922 (ฉ.1) 0020923 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : KM วันละคำ "จากนักปฏิบัติ KM สู่นักปฏิบัติ KM"

ผู้แต่ง : วิจารณ์ พานิช

เลขเรียกหนังสือ : 658.4038 ว519ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020924 (ฉ.1) 0020925 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :การจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคลื่อน LO

ผู้แต่ง :ประพนธ์ ผาสุขยืด

เลขเรียกหนังสือ : 658.403 ป298ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020926 (ฉ.1) 0020927 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ปฏิบัติการรบพิเศษ ไล่ล่าผู้ก่อการร้าย

ผู้แต่ง : Old soldier never dies

เลขเรียกหนังสือ : 303.625 อ986ป 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020928 (ฉ.1) 0020929 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :การก่อการร้ายสากล Terrorist

ผู้แต่ง :ประภัสสร์ เทพชาตรี

เลขเรียกหนังสือ : 303.625 ป338ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ :0020930 (ฉ.1) 0020931 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ความมั่นคงศึกษา การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย

ผู้แต่ง : สุรชาติ บำรุงสุข

เลขเรียกหนังสือ : 327.17 ส848ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020932 (ฉ.1) 0020933 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Terrorism in Southeast Asia

ผู้แต่ง :ชัยโชค จุลศิริวงศ์

เลขเรียกหนังสือ : 303.625 ช382ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020934 (ฉ.1) 0020935 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ยุทธการก่อการร้าย องค์กรสังหารข้ามโลก

ผู้แต่ง : สังคีต จันทนะโพธิ

เลขเรียกหนังสือ : 303.625 ส533ย 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020936 (ฉ.1) 0020937 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ภาวะผู้นำ พลเรือน ทหาร ตำรวจ

ผู้แต่ง : ประเสริฐ เกษรมาลา, พลตำรวจตรี

เลขเรียกหนังสือ : 658.4092 ป418ภ

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020938 (ฉ.1) 0020939 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ขำทหาร (Special)

ผู้แต่ง : อาทร โลหิตกุล, พลเอก

เลขเรียกหนังสือ : 895.913 อ619ข 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020940 (ฉ.1) 0020941 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ภาวะผู้นำ และผู้นำเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง : เนตร์พัณณา ยาวิราช

เลขเรียกหนังสือ : 658.4092 น785ภ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020942 (ฉ.1) 0020943 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ภาวะผู้นำ กลไกขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผู้แต่ง : ทองใบ สุดชารี

เลขเรียกหนังสือ : 158.4 ท278ภ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020944 (ฉ.1) 0020945 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ผู้แต่ง : ยงยุทธ เกษสาคร

เลขเรียกหนังสือ : 158.4 ย126ภ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020946 (ฉ.1) 0020947 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ความรู้เรื่องยา

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขเรียกหนังสือ :615.1 ค181 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020948 (ฉ.1) 0020949 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :คำอธิบายกฎหมายคนเข้าเมือง

ผู้แต่ง : พงษ์นคร นครสันติภาพ

เลขเรียกหนังสือ : 342.082 พ157ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020950 (ฉ.1) 0020951 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : กายภาพบำบัดทางการกีฬา

ผู้แต่ง : ประวิตร เจนวรรณกุล

เลขเรียกหนังสือ : 617.1027 ป376ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020952 (ฉ.1) 0020953 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : นาโนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : ทรงพล กาญจนชูชัย

เลขเรียกหนังสือ : 621.3815 ท141น 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020954 (ฉ.1) 0020955 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หมวดตี้

ผู้แต่ง :ทีมงานรักหมวดตี้

เลขเรียกหนังสือ : 363.285 ห176 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020713 (ฉ.1) 0020956 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ความฝันอันสูงสุด ผู้กองแคน ร.ต.อ. ธรณิศ ศรีสุข

ผู้แต่ง : ตวงพร อัศววิไล

เลขเรียกหนังสือ : 363.285 ต215ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020714 (ฉ.1) 0020957 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น

ผู้แต่ง :สม สุจีรา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3375 ส231อ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020701 (ฉ.1) 0020958 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เกิดเพราะกรรมหรือความซวย

ผู้แต่ง : สม สุจีรา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3375 ส231ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020702 (ฉ.1) 0020959 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ทวาร 6 : ศาสตร์แห่งการรู้ทันตนเอง

ผู้แต่ง : สม สุจีรา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3375 ส231ท 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020703 (ฉ.1) 0020960 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ตอบปัญหาวิชาโลก

ผู้แต่ง : สม สุจีรา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3375 ส231ต 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020700 (ฉ.1) 0020961 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :ตอบปัญหาวิชาชีวิต

ผู้แต่ง :สม สุจีรา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 ส231ต 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020699 (ฉ.1) 0020962 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ตอบปัญหาวิชาใจ

ผู้แต่ง : สม สุจีรา

เลขเรียกหนังสือ : 306.8 ส231ต 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020698 (ฉ.1) 0020963 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :เจาะตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้แต่ง :สม สุจีรา

เลขเรียกหนังสือ : 959.3023 ส231จ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020964 (ฉ.1) 0020965 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ตีกอล์ฟให้ได้ดี Perfect golf tips & tricks

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 796.352 ต414

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020966 (ฉ.1) 0020967 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เมื่อหมอเป็นมะเร็ง ประสบการณ์ของหมอผู้เคยรักษามะเร็งและเป็นมะเร็งเสียเอง

ผู้แต่ง :ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ :616.994 ธ469ม 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020968 (ฉ.1) 0020969 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :มะเร็ง เสริมรักษา เคมี-รังสีบำบัด ด้วยธรรมชาติวิธี

ผู้แต่ง : บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

เลขเรียกหนังสือ : 616.994 บ149ม 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020970 (ฉ.1) 0020971 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คุณหมอช่วยด้วยฉันเป็นมะเร็ง

ผู้แต่ง :อัง, เป็ง เทียม

เลขเรียกหนังสือ : 902.71 อ482ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020972 (ฉ.1) 0020973 (ฉ.2)

 
     
 


ชื่อเรื่อง :ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย

ผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

เลขเรียกหนังสือ :320.9593 ว491ลป 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020974 (ฉ.1) 0020975 (ฉ.2)

 


ชื่อเรื่อง :ลับ ลวง พราง ภาค 2 ซ่อนรูปปฏิวัติ หัก 'เหลี่ยม' โหด

ผู้แต่ง :วาสนา นาน่วม

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ว491ลซ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020976 (ฉ.1) 0020977 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :แผนที่ชีวิตเข็มทิศความสุข

ผู้แต่ง :ว.วชิรเมธี

เลขเรียกหนังสือ :294.3144 ว111ผ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0020761 (ฉ.1) 0020762 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :มืดมา สว่างไป

ผู้แต่ง :พระมหาบุญมี มาลาวชิโร.

เลขเรียกหนังสือ :294.315 พ358ม 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020763 (ฉ.1) 0020764 (ฉ.2)

 


ชื่อเรื่อง :ยิ่งกว่าสุข เมื่อจิตเป็นอิสระ

ผู้แต่ง :สนอง วรอุไร.

เลขเรียกหนังสือ : 294.35 ส195ย 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020765 (ฉ.1) 0020766 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :ทางสายเอก

ผู้แต่ง :สนอง วรอุไร.

เลขเรียกหนังสือ :294.35 ส195ท 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020980 (ฉ.1) 0020981 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :รู้ลึกคำศัพท์ จากรากศัพท์

ผู้แต่ง : พลเดช ศิริเศรณี.

เลขเรียกหนังสือ :428.1 พ439ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020982 (ฉ.1) 0020983 (ฉ.2)

 

ชื่อเรื่อง :เดอะท็อปซีเคร็ท 2 ตอนความลับสู่ความสำเร็จ

ผู้แต่ง : สม สุจีรา.

เลขเรียกหนังสือ :153.42 ส231ด 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020986 (ฉ.1) 0020987 (ฉ.2)

 

ชื่อเรื่อง :หลงทางเสียเวลา เดินตามอาตมา มีอนาคต (นะโยม)

ผู้แต่ง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เลขเรียกหนังสือ :294.361 พ358ห 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020988 (ฉ.1) 0020989 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ศิลปะแห่งอำนาจ

ผู้แต่ง :ติช, นัท ฮันห์.

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 ต389ศ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020990 (ฉ.1) 0020991 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษร้ายสาระ

ผู้แต่ง : มารพิณ.

เลขเรียกหนังสือ : 428 ม464ภ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0020992 (ฉ.1) 0020993 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :ทหารชื่อผิน จากพลทหาร--สู่จอมพล

ผู้แต่ง :ปองพล อดิเรกสาร.

เลขเรียกหนังสือ :น ป513ท 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020994 (ฉ.1) 0020995 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ e-Learning ด้วย Adobe captivate

ผู้แต่ง :บัณฑิต พฤฒศรณี.

เลขเรียกหนังสือ : 371.334 บ259น 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020996 (ฉ.1) 0020997 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : Digiart photoshop CS3 workshop basic

ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ก854ด 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0020998 (ฉ.1) 0020999 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :เทคนิคงานสี

ผู้แต่ง :ประณต กุลประสูตร.

เลขเรียกหนังสือ : 694.1 ป288ท 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021000 (ฉ.1) 0021001 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :เทคนิคงานไม้

ผู้แต่ง :ประณต กุลประสูตร.

เลขเรียกหนังสือ :694.028 ป254ท 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021002 (ฉ.1) 0021003 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : 3 Steps photography สรรค์สร้างภาพสวยใน 3 ขั้นตอน

ผู้แต่ง :อรวินท์ เมฆพิรุณ.

เลขเรียกหนังสือ : 771.3 อ375ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021004 (ฉ.1) 0021005 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :นวัตกรรมห้องสมุดและการจัดการความรู้

ผู้แต่ง :น้ำทิพย์ วิภาวิน.

เลขเรียกหนังสือ : 025 น522น 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021006 (ฉ.1) 0021007 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :อัจฉริยะสร้างสุข

ผู้แต่ง :วนิษา เรซ.

เลขเรียกหนังสือ :152.42 ว176อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021011 (ฉ.1) 0021012 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง :บริหารสมอง ฉบับสำนักงาน

ผู้แต่ง :เดนนิสัน, พอล อี.

เลขเรียกหนังสือ :612.826 ด867บ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ :0020985

 
 

ชื่อเรื่อง : ตามรอยอัจฉริยะ

ผู้แต่ง :เกล์บ, ไมเคิล เจ.

เลขเรียกหนังสือ : 158 ก768ต 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021009

 
 

ชื่อเรื่อง : ปางพระพุทธรูป Mind map

ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ : 294.335 ธ461ป 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0021008

 
 

ชื่อเรื่อง :บริหารสมอง ฉบับครูและผู้ปกครอง

ผู้แต่ง :เดนนิสัน, พอล อี.

เลขเรียกหนังสือ : 612.826 ด867บ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021010

 
 

ชื่อเรื่อง : สแกนกรรม

ผู้แต่ง : กฤษณา สุยะมงคล

เลขเรียกหนังสือ : 294.3422 ก282ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020984

 
 

ชื่อเรื่อง : สถิติเบื้องต้น

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 ส657ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021013 (ฉ.1), 0021014 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : วิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : นิรันดร์ คำประเสริฐ

เลขเรียกหนังสือ : 621.3813 น648ว 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021015 (ฉ.1), 0021016 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำราการทำวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ : 370.7 ม161ช 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021017 (ฉ.1), 0021028 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เดิน : วิถีแห่งสติ คู่มือการเดินจงกรม

ผู้แต่ง : ติช, นัท ฮันห์

เลขเรียกหนังสือ : 294.3244 ต389ด 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021019 (ฉ.1), 0021104 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้าฉบับ ว.ส.ท.

ผู้แต่ง : บรรณาธิการ โดย มงคล เดชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : อ\621.303 พ174 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021020 (ฉ.1), 0021021 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เครื่องส่งกำลังและชุดเพลาส่งกำลังแบบอัตโนมัติ

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

เลขเรียกหนังสือ : 629.24 ป254ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021021 (ฉ.1), 0021022 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีเครื่องยนต์เบนซิน

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

เลขเรียกหนังสือ : 621.4 ป254ท 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021023 (ฉ.1) 0021024 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

เลขเรียกหนังสือ : 370.72 ส882ก

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021025 (ฉ.1), 0021026 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : จากขยะสู่น้ำมัน

ผู้แต่ง : ศิริรัตน์ จิตการค้า

เลขเรียกหนังสือ : 662.8 ศ37จ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021027

 
 

ชื่อเรื่อง : เคมีของสารประกอบโลหอินทรีย์ของโลหะแทรนซิชัน

ผู้แต่ง : จตุพร วิทยาคุณ

เลขเรียกหนังสือ : 547.05 จ136ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021028

 
 

ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์ 2 : ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย

ผู้แต่ง : ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์

เลขเรียกหนังสือ : 530.076 ก344ฟ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021029 (ฉ.1), 0021030 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์ 1 : ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย

ผู้แต่ง : ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์

เลขเรียกหนังสือ : 530.076 ก344ฟ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021031 (ฉ.1), 0021032 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ครบเครื่องเรื่องการคิด : กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

เลขเรียกหนังสือ : 153.207 ส881ก ล.12

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021033

 
 

ชื่อเรื่อง : ครบเครื่องเรื่องการคิด : กลยุทธ์การสอนคิดสังเคราะห์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

เลขเรียกหนังสือ : 153.207 ส881ก ล.4

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021034

 
 

ชื่อเรื่อง : ครบเครื่องเรื่องการคิด : กลยุทธ์การสอนคิดวิพากษ์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

เลขเรียกหนังสือ : 153.207 ส881ก ล.5

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021035

 
 

ชื่อเรื่อง : ครบเครื่องเรื่องการคิด : กลยุทธ์การสอนคิดเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

เลขเรียกหนังสือ : 153.207 ส881ก ล.3

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021036

 
 

ชื่อเรื่อง : เขียนโปรแกรมควบคุม Microcontroller ด้วยภาษา C, Assembly และ Visual basic

ผู้แต่ง : อภิชาติ ภู่พลับ

เลขเรียกหนังสือ : 005.1 อ252ข 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021037 (ฉ.1), 0021038 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เรียนรู้การใช้งาน OrCAD : PSpice & PCB design

ผู้แต่ง : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง

เลขเรียกหนังสือ : 621.395 ร615 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021039 (ฉ.1), 0021040 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การวัดและการควบคุมกระบวนการ

ผู้แต่ง : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ : 629.8 ว223ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021041 (ฉ.1), 0021042 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ

ผู้แต่ง : สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 ส232ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021043 (ฉ.1), 0021044 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2506 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์

เลขเรียกหนังสือ : 651.5 ร115 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021045 (ฉ.1), 0021046 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : คู่มือการพัสดุ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7)

ผู้แต่ง : ศิริศักดิ์ สุขชื่น

เลขเรียกหนังสือ : 352.55 ศ491ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021047 (ฉ.1) 0021048 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ

ผู้แต่ง : ธวัช บุรีรักษ์

เลขเรียกหนังสือ : 912.014 ธ392ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021049 (ฉ.1), 0021050 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.2
ผู้แต่ง : สุเพชร จิรขจรกุล.

เลขเรียกหนังสือ : 910.285 ส833ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021051 (ฉ.1), 0021052 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : SolidWorks handbook : คู่มือสำหรับผู้ใช้ SolidWorks ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ ศรีช่วย

เลขเรียกหนังสือ : 620.00420285 ท228ซ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021053 (ฉ.1), 0021054 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและวิศวกรรมไมโครเวฟ

ผู้แต่ง : นิรันดร์ คำประเสริฐ

เลขเรียกหนังสือ : 621.3 น648ว 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021055 (ฉ.1), 0021056 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

เลขเรียกหนังสือ : 621.382 ล237ห 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021057 (ฉ.1), 0021058 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 ล113ม 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021059 (ฉ.1), 0021060 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์เจาะลึกอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้แต่ง : วอลช์, เชียราน

เลขเรียกหนังสือ : 658.15 ว366ว 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021061 (ฉ.1), 0021062 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ศัพทานุกรมเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ วิรุฬสิงห์

เลขเรียกหนังสือ : 330.03 ส876ศ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021063

 
 

ชื่อเรื่อง : หลักการจัดการ

ผู้แต่ง : วิลาวรรณ รพีพิศาล

เลขเรียกหนังสือ : 658 ว718ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021064 (ฉ.1), 0021065 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

เลขเรียกหนังสือ : 371.26 พ647ห 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021066 (ฉ.1), 0021067 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ความรู้เรื่องท่าเรือ

ผู้แต่ง : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

เลขเรียกหนังสือ : 387.1 ก131ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021068 (ฉ.1), 0021069 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

ผู้แต่ง : นภาลัย สุวรรณธาดา

เลขเรียกหนังสือ : 808.049591 น198ท 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021070 (ฉ.1), 0021071 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : อุทกวิทยา

ผู้แต่ง : นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์

เลขเรียกหนังสือ : 551.48 น577อ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021072 (ฉ.1), 0021073 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : อ\039.9591 ส678 ล.32

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021074

 
 

ชื่อเรื่อง : วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

เลขเรียกหนังสือ : 370.72 ร374ว 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021076 (ฉ.1), 0021077 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคต

ผู้แต่ง : สุด แสงวิเชียร

เลขเรียกหนังสือ : 959.3043 ส765ม 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021078 (ฉ.1), 0021079 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตร : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา

ผู้แต่ง : รุจิร์ ภู่สาระ

เลขเรียกหนังสือ : 375.001 ร659ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021080 (ฉ.1), 0021081 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การจัดการมุ่งเน้นผลงาน

ผู้แต่ง : ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

เลขเรียกหนังสือ : 658.402 ป384ก 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021082 (ฉ.1), 0021083 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ยุทธศิลป์การบริหารจัดการ

ผู้แต่ง : นิรมิต เทียมทัน

เลขเรียกหนังสือ : 658.4012 น645ย 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021084 (ฉ.1), 0021085 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง : ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร

เลขเรียกหนังสือ : อ\658.003 ส362ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021086

 
 

ชื่อเรื่อง : จีน

ผู้แต่ง : พวงนิล คำปังสุ์

เลขเรียกหนังสือ : 915.14 จ552 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021087

 
 

ชื่อเรื่อง : เจ็ดวันหกคืนบนรถไฟสู่ไซบีเรีย

ผู้แต่ง : วันนัด สรรกุล

เลขเรียกหนังสือ : 914.7 ว433จ 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021088

 
 

ชื่อเรื่อง : ไต้หวัน

ผู้แต่ง : พวงนิล คำปังสุ์

เลขเรียกหนังสือ : 915.124 ต978 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021089

 
 

ชื่อเรื่อง : ปราสาทเขาพระวิหาร

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

เลขเรียกหนังสือ : 327.593 ช495ป 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021090

 
 

ชื่อเรื่อง : เขาพระวิหาร : ระเบิดเวลาจากยุคอาณานิคม

ผู้แต่ง : ศรีศักร วัลลิโภดม

เลขเรียกหนังสือ : 959 ศ255ข 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021091

 
 

ชื่อเรื่อง : ปราสาทพระวิหาร

ผู้แต่ง : วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

เลขเรียกหนังสือ : 930.1 ว555ป 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021092

 
 

ชื่อเรื่อง : การเมืองเรื่องเขาพระวิหาร

ผู้แต่ง : อนุชา แป๊ะพรรณวรรณ

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 อ187ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021094

 
 

ชื่อเรื่อง : พระพุทธเจ้าหลวงของชาวไทย

ผู้แต่ง : เล็ก พงษ์สมัครไทย

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ล751พ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021095

 
 

ชื่อเรื่อง : ใช้หัวเปลี่ยน

ผู้แต่ง : บูซาน, โทนี

เลขเรียกหนังสือ : 153 บ699ช 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021096 (ฉ.1), 0021097 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เรียนเก่งเรื่องกล้วยๆ

ผู้แต่ง : คู, อาดัม

เลขเรียกหนังสือ : 370.1523 ค689ร 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020755 (ฉ.1), 0021098 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ใช้หัวจำ

ผู้แต่ง : บูซาน, โทนี

เลขเรียกหนังสือ : 153 บ699ช 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0020759 (ฉ.1), 0021099 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เดินสู่อิสรภาพ

ผู้แต่ง : ประมวล เพ็งจันทร์

เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 ป349ด 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021111

 
 


ชื่อเรื่อง : เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5

ผู้แต่ง : พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เลขเรียกหนังสือ : 915.93 จ657ส 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021100 (ฉ.1), 0021101 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ตัวกูของกู ฉบับคู่มือลดอัตตา

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ

เลขเรียกหนังสือ : 294.3122 พ831ต

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021116

 
 

ชื่อเรื่อง : รู้ทัน...สันดาน Tense

ผู้แต่ง : เฑียร ธรรมดา

เลขเรียกหนังสือ : 425 ฑ711ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021102 (ฉ.1), 0021103 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ฉบับปฐมบท

ผู้แต่ง : อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์

เลขเรียกหนังสือ : 658.403 อ532ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021105 (ฉ.1), 0021106 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ :^bฉบับนักปฏิบัติ

ผู้แต่ง : วิจารณ์ พานิช

เลขเรียกหนังสือ : 658.4038 ว519ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021107 (ฉ.1), 0021108 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : Competency ภาคปฏิบัติ เขาทำกันอย่างไร ?

ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 658.3 ธ557ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021109 (ฉ.1), 0021110 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : Chris unseen : have you ever seen Chris yet? คุณเคยเห็นคริสหรือยัง?
ผู้แต่ง : ไรท์, คริสโตเฟอร์.

เลขเรียกหนังสือ : 428.24 ร951ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021112 (ฉ.1), 0021113 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เดี๋ยวก็เก่ง ! มือใหม่หัดใช้โปรแกรม Access 2007

ผู้แต่ง : อวยพร โกมลวิจิตรกุล

เลขเรียกหนังสือ : 005.36 อ437ด 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021114 (ฉ.1), 0021115 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์

ผู้แต่ง : เยาวดี วิบูลย์ศรี

เลขเรียกหนังสือ : 371.261 ย538ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021117 (ฉ.1), 0021118 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : นพเก้า ณ พัทลุง

เลขเรียกหนังสือ : 370.78 น165ท 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021119 (ฉ.1), 0021120 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 การวิเคราะห์เชิงซ้อน เล่ม 2

ผู้แต่ง : นิรันดร์ คำประเสริฐ

เลขเรียกหนังสือ : 519 น648ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021122 (ฉ.1), 0021123 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง : อาณัติ รัตนถิรกุล

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 อ618ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021124 (ฉ.1), 0021125 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 การวิเคราะห์เชิงซ้อน เล่ม 1

ผู้แต่ง : นิรันดร์ คำประเสริฐ

เลขเรียกหนังสือ : 519 น648ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021126 (ฉ.1), 0021127 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1

ผู้แต่ง : นิรันดร์ คำประเสริฐ

เลขเรียกหนังสือ : 519 น648ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021128 (ฉ.1), 0021129 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : มองลึก นึกไกล ใจกว้าง

ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี

เลขเรียกหนังสือ : 294.3144 ว111ม 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021132 (ฉ.1), 0021133 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : อัจฉริยะฉลาดฟัง

ผู้แต่ง : ลุงไอน์สไตน์

เลขเรียกหนังสือ : 302.2242 ล629อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021134 (ฉ.1), 0021135 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผู้แต่ง : มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์

เลขเรียกหนังสือ : 628.16 ม371ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021136

 
 

ชื่อเรื่อง : ศัพท์ L/C และการค้าระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : รวบรวมโดย ทวีศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล

เลขเรียกหนังสือ : อ\382.03 ศ337 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021137

 
 


ชื่อเรื่อง : การพัฒนาภาวะผู้นำ

ผู้แต่ง : แคมป์เบล, สก็อต.

เลขเรียกหนังสือ : 658.4092 ค941ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021138 (ฉ.1), 0021139 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ฮ่องกง (คู่มือเดินทางท่องเที่ยว)

ผู้แต่ง : ธเนศ จิระเสวกดิลก

เลขเรียกหนังสือ : 915.12504 ธ285ฮ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021140

 
 

ชื่อเรื่อง : เซี่ยงไฮ้ : คู่มือเดินทางท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : กรกฎ พัลลภรักษา

เลขเรียกหนังสือ : 915.1132 ก152ซ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021141

 
 

ชื่อเรื่อง : เที่ยวอิ่มบุญไหว้พระเก้าวัดในหนึ่งวัน จังหวัดเพชรบุรี

ผู้แต่ง : ว. วิเอง

เลขเรียกหนังสือ : 915.9573 ว356ทพ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021142

 
 

ชื่อเรื่อง : เที่ยวอิ่มบุญไหว้พระเก้าวัดในหนึ่งวัน จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง : ว. วิเอง

เลขเรียกหนังสือ : 915.9573 ว356ทส 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021143

 
 

ชื่อเรื่อง : เที่ยวอิ่มบุญไหว้พระเก้าวัดในหนึ่งวัน จังหวัดชลบุรี-ฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง : ว. วิเอง

เลขเรียกหนังสือ : 915.9573 ว356ทช 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021144

 
 

ชื่อเรื่อง : ตุ้ย เอ็กซเรย์กรรม

ผู้แต่ง : ตุ้ย เอ็กซเรย์

เลขเรียกหนังสือ : 294.3422 ต637ต

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021145

 
 

ชื่อเรื่อง : ใช้หัวอ่านเร็ว (ฉบับลองลิ้มชิมรส)

ผู้แต่ง : บูซาน, โทนี

เลขเรียกหนังสือ : 153 บ699ช 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021146

 
 

ชื่อเรื่อง : คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา สิงคโปร์

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 915.957 ค695 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021147

 
 

ชื่อเรื่อง : ปกไม่ปิด

ผู้แต่ง : วิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ

เลขเรียกหนังสือ : 364.1555 ว521ป 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021148 (ฉ.1), 0021149 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : คนเหล็กพันธุ์โหด Recon the hell on earth

ผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

เลขเรียกหนังสือ : 355 ว491ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021151 (ฉ.1), 0021152 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : ลับ ลวง พราง ภาคพิสดาร

ผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ว491ลภ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021153 (ฉ.1), 0021154 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : กองทัพไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ผู้แต่ง : ประยุทธ์ จันท์โอชา

เลขเรียกหนังสือ : 355.0330593 ป364ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021155 (ฉ.1), 0021156 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : สุดยอดนักบิน

ผู้แต่ง : เกิร์น, โทนี่

เลขเรียกหนังสือ : 629.13092 ก657ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021157

 
 


 


 

 

 


ชื่อเรื่อง : Data analysis & Decision making

ผู้แต่ง : Albright, S. Christian

เลขเรียกหนังสือ : 658.4033 A342D 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006963

 
 


ชื่อเรื่อง :Engineering economy

ผู้แต่ง : Blank, Leland

เลขเรียกหนังสือ :658.1552 B642E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006964

 
 


ชื่อเรื่อง : Advanced engineering mathematics

ผู้แต่ง : Kreyszig, Erwin

เลขเรียกหนังสือ : 510.2462 K92A 2006

เลขทะเบียนหนังสือ :E0006966

 
 


ชื่อเรื่อง : Calculus

ผู้แต่ง :Anton, Howard

เลขเรียกหนังสือ : 515 A634C 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006967

 
 


ชื่อเรื่อง : Astronomy media workbook for the cosmic perspective the essential cosmic perspective

ผู้แต่ง : LoPresto, Michael C.

เลขเรียกหนังสือ : 520 Es78 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006968 (c.1), E0006969 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : The essential cosmic perspective

ผู้แต่ง : Bennett, Jeffery O.

เลขเรียกหนังสือ : 520 Es78 2005

เลขทะเบียนหนังสือ :E0006999 (c.1), E0007000 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Stars and galaxies

ผู้แต่ง : Seeds, Michael A.

เลขเรียกหนังสือ : 523.8 S451S 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006970

 
 


ชื่อเรื่อง : Foundations of astronomy

ผู้แต่ง : Seeds, Michael A.

เลขเรียกหนังสือ :520 S451F 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006971

 
 


ชื่อเรื่อง : Barron's IELTS (International English Language Testing System)

ผู้แต่ง :Lougheed, Lin.

เลขเรียกหนังสือ : 428.1076 L887B 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006478 (c.1), E0006972 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง :Longman preparation course for the TOEFL test : iBT

ผู้แต่ง : Phillips, Deborah.

เลขเรียกหนังสือ : 428.24 P558L 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006973

 
 


ชื่อเรื่อง : Applied electromagnetics :^bearly transmission lines approach

ผู้แต่ง : Wentworth, Stuart M.

เลขเรียกหนังสือ : 621.3 W479A 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006974

 
 


ชื่อเรื่อง : Electricity :^bprinciples & applications

ผู้แต่ง : Fowler, Richard J.

เลขเรียกหนังสือ : 537 F787E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006975

 
 


ชื่อเรื่อง : Fundamentals of electric circuits

ผู้แต่ง : Alexander, Charles K.

เลขเรียกหนังสือ : 621.3192 A375F 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006976

 
 


ชื่อเรื่อง : Grob's basic electronics

ผู้แต่ง : Schultz, Mitchel E.

เลขเรียกหนังสือ : 537.5 S387G 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006977

 
 


ชื่อเรื่อง : Guinness world records

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : R 032.02 G964

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006978

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering economics

ผู้แต่ง : Panneerselvam, R.

เลขเรียกหนังสือ : 658.1552 P194E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006979

 
 


ชื่อเรื่อง : Interest tables for engineering economics

ผู้แต่ง : Panneerselvam, R.

เลขเรียกหนังสือ : 658.1552 P194I 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006980

 
 


ชื่อเรื่อง : The handbook of nanotechnology :nanometer

structures - theory, modeling and simulation

ผู้แต่ง : Akhlesh Lakhtakia, ed.

เลขเรียกหนังสือ : 620.5 T374 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006981

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering physics

ผู้แต่ง : Raghuvanshi, G.S.

เลขเรียกหนังสือ :621 R142E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006982

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering physics

ผู้แต่ง : Rajagopal, K.

เลขเรียกหนังสือ : 621 R161E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006983

 
 


ชื่อเรื่อง : Thermodynamics :a core course

ผู้แต่ง :Srivastava, R.C.

เลขเรียกหนังสือ : 621.4021 S774T 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006985

 
 


ชื่อเรื่อง : Experimental methods for engineers

ผู้แต่ง : Holman, J.P.

เลขเรียกหนังสือ : 620.0078 H747E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006987

 
 


ชื่อเรื่อง : Modern control systems

ผู้แต่ง : Dorf, Richard C.

เลขเรียกหนังสือ : 629.83 D695M 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006989

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics : Statics

ผู้แต่ง : Hibbeler, R. C.

เลขเรียกหนังสือ : 620.103 H624E 2007 v.1

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006534 (v.1, c.1), E0006990 (v.1, c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics : Statics

ผู้แต่ง :Hibbeler, R. C.

เลขเรียกหนังสือ : 620.103 H624E 2007 v.2

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006564 (v.2, c.1), E0007001 (v.2, c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : Computer networks

ผู้แต่ง :Tanenbaum, Andrew S.

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 T164C 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006991

 
 


ชื่อเรื่อง : Robotic engineering :an integrated approach

ผู้แต่ง : Klafter, Richard D.

เลขเรียกหนังสือ : 629.892 K63R 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006992

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to robotics :analysis, systems, applications

ผู้แต่ง : Niku, Saeed B.

เลขเรียกหนังสือ : 629.892 N694I 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006993

 
 


ชื่อเรื่อง : MATLAB programming

ผู้แต่ง : Singh, Y. Kirani.

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 S617M 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006994

 
 


ชื่อเรื่อง : Computer concepts and C programming

ผู้แต่ง : Anami, Basavaraj S.

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 A533C 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006995

 
 


ชื่อเรื่อง : Network security and management

ผู้แต่ง : Singh, Brijendra

เลขเรียกหนังสือ :005.8 S617N 2007

เลขทะเบียนหนังสือ :E0006997

 
 


ชื่อเรื่อง : Introduction to artificial intelligence and expert systems

ผู้แต่ง : Patterson, Dan W.

เลขเรียกหนังสือ : 006.3 P317I 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006998

 


ชื่อเรื่อง : Marine auxiliary machinery

ผู้แต่ง : McGeorge, H.D.

เลขเรียกหนังสือ : 621.1 M479M 1995

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006986

 
 


ชื่อเรื่อง :Measurement instrusmentation and experiment design in physics and engineering

ผู้แต่ง : Sayer, Michael.

เลขเรียกหนังสือ : 530.7 S484M 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006984

 
 


ชื่อเรื่อง : Basics of engineering economy

ผู้แต่ง : Blank, Leland.

เลขเรียกหนังสือ : 658.1552 B642B 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006965

 
 


ชื่อเรื่อง : Cryptography and network security

ผู้แต่ง : Stallings, William.

เลขเรียกหนังสือ : 652.8 S782C 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006996

 
 


ชื่อเรื่อง : Engineering design graphics

ผู้แต่ง : Earle, James H.

เลขเรียกหนังสือ : 604.2 E12E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0006988

 
 


ชื่อเรื่อง : Fundamentals of fluid mechanics

ผู้แต่ง : Munson, Bruce Roy.

เลขเรียกหนังสือ : 620.106 M969F

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007032

 
 


ชื่อเรื่อง : Design and analysis of experiments

ผู้แต่ง : Montgomery, Douglas C.

เลขเรียกหนังสือ : 001.434 M787D

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007033

 


ชื่อเรื่อง : Powerplant technology

ผู้แต่ง : El-Wakil, Mohamed Mohamed.

เลขเรียกหนังสือ : 621.3121 E37P 1984

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007034

 
 


ชื่อเรื่อง : Mechanics of materials

ผู้แต่ง : Hibbeler, R. C.

เลขเรียกหนังสือ : 620.11 Hi624M 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007035

 
 


ชื่อเรื่อง : General Chemistry : the essential concepts

ผู้แต่ง : Chang, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ : 540 Ch456G 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007036

 
 


ชื่อเรื่อง : Chemistry : principles & reactions

ผู้แต่ง : Masterton, William L.

เลขเรียกหนังสือ : 540 M423C 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007037

 
 


ชื่อเรื่อง : Internal combustion engine fundamentals

ผู้แต่ง : Heywood, John B.

เลขเรียกหนังสือ : 621.43 H622I 1988

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007038

 


ชื่อเรื่อง : Fundamentals of signals and systems

ผู้แต่ง : Roberts, Michael J.

เลขเรียกหนังสือ : 621.3822 Ro646F 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007039

 

ชื่อเรื่อง : The science and engineering of materials

ผู้แต่ง : Askeland, Donald R.

เลขเรียกหนังสือ : 620.11 As835S 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007040

 
 

ชื่อเรื่อง : Engineering mechanics statics and dynamics

ผู้แต่ง : Hibbeler, R. C.

เลขเรียกหนังสือ : 620.1 Hi624E 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007041

 
 

ชื่อเรื่อง : Engineering drawing & design

ผู้แต่ง : Jensen, Cecil Howard

เลขเรียกหนังสือ : 604.2 Je54E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007042

 
 

ชื่อเรื่อง : Advanced strength and applied stress analysis

ผู้แต่ง : Budynas, Richard G.

เลขเรียกหนังสือ : 620.112 B927A 1999

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007043

 
 


ชื่อเรื่อง : Electrical networks

ผู้แต่ง : Singh, Ravish R.

เลขเรียกหนังสือ : 621.3192 S576E 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007044

 
 


ชื่อเรื่อง : MATLAB programming for engineers

ผู้แต่ง : Chapman Stephen J.

เลขเรียกหนังสือ : 519.40285 C466M 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007045

 
 

ชื่อเรื่อง : A first course in mathematical modeling

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 511.8 G497F 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007046

 

ชื่อเรื่อง : Essentials of MATLAB programming

ผู้แต่ง : Chapman Stephen J.

เลขเรียกหนังสือ : 519.40285 C466E 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007047

 
 


ชื่อเรื่อง : Spreadsheet tools for engineers : EXCEL 97 version

ผู้แต่ง : Gottfried, Byron S.

เลขเรียกหนังสือ : 519.0285 G685S 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007048

 
 


ชื่อเรื่อง : Kinematics and dynamics of machinery

ผู้แต่ง : Norton, Robert L.

เลขเรียกหนังสือ : 621.811 No887K 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007049

 
 


ชื่อเรื่อง : Experimental methods for engineers

ผู้แต่ง : Holman, J.P.

เลขเรียกหนังสือ : 620.0078 H747E 2001

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007050

 


 


ชื่อเรื่อง : โลกร้อน Global warming

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD 0000658

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000658

 


ชื่อเรื่อง : แผ่นดินไหว Earthquakes

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000659

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000659

 


ชื่อเรื่อง : อุทกภัย Floods

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000660

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000660

 


ชื่อเรื่อง : วาตภัย

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด

เลขเรียกหนังสือ : CD0000661

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000661

 


ชื่อเรื่อง : ไฟป่า Wildfires

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000662

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000662

 


ชื่อเรื่อง :ภูเขาไฟระเบิด Volcanic eruptions

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000663

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000663

 


ชื่อเรื่อง : ภัยแล้ง

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000664

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000664

 


ชื่อเรื่อง : ภัยหนาว

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000665

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000665

 


ชื่อเรื่อง : สึนามิ

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000666

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000666

 


ชื่อเรื่อง : โคลนและหิมะถล่ม

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000667

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000667

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.0-2475-7414, 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11

: rtna_lib@yahoo.com