ชื่อเรื่อง : คู่มือ ACCESS 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : นันทนี แขวงโสภา์

เลขเรียกหนังสือ : 005.74 น418ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021168 (ฉ.1), 0021169 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ SERIES 7 เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ

ผู้แต่ง : ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 516.3 ศ219ร 2544

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021170 (ฉ.1), 0021171 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ SERIES 8
เมตริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น และการประยุกต์

ผู้แต่ง : ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 512.5 ศ219ม 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021172 (ฉ.1), 0021173 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ SERIES 4
การวิเคราะห์เวกเตอร์และอนุกรมอนันต์

ผู้แต่ง : ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 515.63 ศ219ก 2542

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021174 (ฉ.1), 0021175 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ SERIES 3 แคลคูลัสหลายตัวแปร

ผู้แต่ง : ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 515.3 ศ219ค 2541

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021176 (ฉ.1), 0021177 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ SERIES 2
อินทิกรัลและการประยุกต์

ผู้แต่ง : ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 515.076 ศ219อ 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021178 (ฉ.1), 0021179 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ SERIES 6
สมการเชิงอนุพันธ์ 2 และการแปลงลาปลาซ

ผู้แต่ง : ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 515.35 ศ219ส 2543

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021180 (ฉ.1), 0021181 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ SERIES 1
อนุพันธ์และการประยุกต์

ผู้แต่ง : ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 515.2 ศ219อ 2545

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021182 (ฉ.1), 0021183 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

เลขเรียกหนังสือ : 515 ธ677ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021184 (ฉ.1), 0021185 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สมการเชิงอนุพันธ์

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

เลขเรียกหนังสือ : 515.35 ธ677ส 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021186 (ฉ.1), 0021187 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : แคลคูลัส 3

ผู้แต่ง : พรชัย สาตรวาหา

เลขเรียกหนังสือ : 515.0711 พ232ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ :0021188 (ฉ.1), 0021189 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สรุปเนื้อหาและรวมสูตร CALCULUS I CALCULUS II
CALCULUS III DIFFERENTIAL EQUATIONS

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา

เลขเรียกหนังสือ : 515.15 ด493ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021190

 
 


ชื่อเรื่อง : แคลคูลัส 2 (ฉบับเสริมประสบการณ์)

ผู้แต่ง : สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 515 ส739ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021191

 
 


ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์ขั้นสูง

ผู้แต่ง : วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร

เลขเรียกหนังสือ : 512.5 ว671ค 2546

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021192

 
 


ชื่อเรื่อง : แคลคูลัส 1

ผู้แต่ง : วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

เลขเรียกหนังสือ : 515 ว691ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021193

 
 


ชื่อเรื่อง : สถิติพื้นฐาน พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
MINITAB SPSS และ SAS (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์

เลขเรียกหนังสือ : 519.5 ช358ส 2543

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021194

 
 


ชื่อเรื่อง : อินทิกรัล

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

เลขเรียกหนังสือ : 515.43 ธ654อ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021195

 
 


ชื่อเรื่อง : ตำรากอล์ฟ

ผู้แต่ง : สัตยาพร ตันเต็มทรัพย์

เลขเรียกหนังสือ : 796.352 ส1149ต 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021196

 
 


ชื่อเรื่อง : WINDOWS XP ฉบับสมบูรณ์ 2010

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการอินโฟเพรส

เลขเรียกหนังสือ : 005.3684 ว617 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021197

 
 


ชื่อเรื่อง : 365 ฟังก์ชั่น EXCEL

ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

เลขเรียกหนังสือ : 005.36 ว759ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021198

 
 


ชื่อเรื่อง : มือใหม่ขอเป็นเซียน WINDOWS VISTA

ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล

เลขเรียกหนังสือ : 005.43 ส786ม 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021199

 
 


ชื่อเรื่อง : รวมกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.

เลขเรียกหนังสือ : 342.593 ร155 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021200

 
 


ชื่อเรื่อง : กฎระเบียบลูกจ้างราชการและพนักงานราชการ เล่ม 1

ผู้แต่ง : สูตรไพศาล

เลขเรียกหนังสือ : 351 ก113 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021201

 
 


ชื่อเรื่อง : กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : จุมพต สายสุนทร

เลขเรียกหนังสือ : 344.046 จ637ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021202

 
 


ชื่อเรื่อง : กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ผู้แต่ง : พรชัย เลื่อนฉวี

เลขเรียกหนังสือ : 320 พ231ก 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021203

 
 


ชื่อเรื่อง : กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สนธิสัญญา

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ เอกบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 341.37 ป417ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021204

 
 


ชื่อเรื่อง : รวมกฎหมายปกครอง

ผู้แต่ง : สมชาย บำรุงทรัพย์

เลขเรียกหนังสือ : 342.59306 ส239ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021205

 
 


ชื่อเรื่อง : สัญญาทางปกครอง

ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์

เลขเรียกหนังสือ : 342.06 น424ส 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021206

 
 


ชื่อเรื่อง : หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง : บรรเจิด สิงคะเนติ

เลขเรียกหนังสือ : 342.085 บ153ห 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021207

 
 


ชื่อเรื่อง : พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ
ของพระมหากษัตริย์ไทย

ผู้แต่ง : เพ็ญจันทร์ โชติบาล

เลขเรียกหนังสือ : 321.87 พ885พ 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021208

 
 


ชื่อเรื่อง : 10 กฎหมายความมั่นคง

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

เลขเรียกหนังสือ : 343.01 ส728 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021209

 
 


ชื่อเรื่อง : หลักกฎหมายอาญา

ผู้แต่ง : แสวง บุญเฉลิมวิภาส

เลขเรียกหนังสือ : 345.593 ส968ห 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021210

 
 


ชื่อเรื่อง : กฎหมายอาญาชั้นสูง

ผู้แต่ง : โกเมศ ขวัญเมือง

เลขเรียกหนังสือ : 345 ก944ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021211

 
 


ชื่อเรื่อง : หลักวิ. อาญา

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

เลขเรียกหนังสือ : 345.593 ส752ห 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021212

 
 


ชื่อเรื่อง : หลักแพ่งและพาณิชย์

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

เลขเรียกหนังสือ : 347 ส752ห 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021213

 
 


ชื่อเรื่อง : การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

เลขเรียกหนังสือ : 345.056 ส282ก 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021214

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือการบังคับคดี

ผู้แต่ง : สุพร อิศรเสนา

เลขเรียกหนังสือ : 347.593 ส827ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021215

 
 


ชื่อเรื่อง : คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้แต่ง : สุษม ศุภนิตย์

เลขเรียกหนังสือ : 343.071 ส883ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021216

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.ก.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ผู้แต่ง : สำนักงาน ก.พ.ร.

เลขเรียกหนังสือ : 342.593 ค695 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021217

 
 


ชื่อเรื่อง : กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ชนะ ประณมศรี

เลขเรียกหนังสือ : 342.06 ช141ก 2549

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021218

 
 


ชื่อเรื่อง : กฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : จันตรี สินศุภฤกษ์

เลขเรียกหนังสือ : 341 จ242ก 2547

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021219

 
 


ชื่อเรื่อง : สังคมกับกฎหมาย

ผู้แต่ง : ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

เลขเรียกหนังสือ : 340.115 ท189ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021220

 
 


ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน
(ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21)

ผู้แต่ง : สมพงศ์ ชูมาก

เลขเรียกหนังสือ : 327 ส166ค

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021221

 
 


ชื่อเรื่อง : กลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองไทย :
แนวเก่า แนวใหม่ และกรณีศึกษา

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช

เลขเรียกหนังสือ : 324.4 จ638ก 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021222

 
 


ชื่อเรื่อง : มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง

ผู้แต่ง : เสถียร เชยประทับ

เลขเรียกหนังสือ : 302.23 ส894ม 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021223

 
 


ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล

ผู้แต่ง : สุรภี อิงคากุล

เลขเรียกหนังสือ : 621.3678 ส852ก 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021224

 
 


ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม
ARCGIS DESKTOP 9.3.1

ผู้แต่ง : สุเพชร จิรขจรกุล

เลขเรียกหนังสือ : 910.285 ส833ร 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021225

 
 


ชื่อเรื่อง : เฉลย-เก็ง เคมี O-NET ม.4-5-6
(เฉลยข้อสอบจริง 4 พ.ศ. 2549-2552)

ผู้แต่ง : สำราญ พฤกษ์สุนทร

เลขเรียกหนังสือ : 540.76 ส698ฉ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021226

 

 


ชื่อเรื่อง : คู่มือระบบฐานข้อมูล ORACLE 11G ขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : ศุภชัย จิวะรังสินี และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 005.7565 ศ683ค 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021227 (ฉ.1) 0021228 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สร้างสรรค์ภาพสวยด้วย PHOTOSHOP CS4

ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ส786ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021229 (ฉ.1) 0021230 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : INSIGHT WINDOWS 7

ผู้แต่ง : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 005.43 ว357อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021231 (ฉ.1) 0021232 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือ OFFICE 2007 ฉบับสมบูรณ์ ปี 2010-2011

ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ

เลขเรียกหนังสือ : 005.36 ด211ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021233 (ฉ.1) 0021234 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ดีดีซี 22 :การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่
ระบบทศนิยมดิวอี้

ผู้แต่ง : พวา พันธุ์เมฆา

เลขเรียกหนังสือ : 025.431 พ476ด 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021235 (ฉ.1) 0021236 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ผู้แต่ง : ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ ซีเอ็ด

เลขเรียกหนังสือ : 004.6 ก525 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021237 (ฉ.1) 0021238 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : PHP & MY SQL FOR WEB PROGRAMMING

ผู้แต่ง : เจริญศักดิ์ รัตนวราห์ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 005.133 จ747พ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021239 (ฉ.1) 0021240 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สร้างงานแอนิเมชั่นทันใจกับ FLASH CS4

ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล

เลขเรียกหนังสือ : 006.696 ส786ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021241 (ฉ.1) 0021242 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : จาก 14 ถึง 6 ตุลา

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

เลขเรียกหนังสือ : 959.382 จ291 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021243 (ฉ.1) 0021244 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ลับแล แก่งคอย

ผู้แต่ง : อุทิศ เหมะมูล

เลขเรียกหนังสือ : 895.90301 อ824ล 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021245 (ฉ.1) 0021246 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เข็มทิศชีวิต 3 ตอน กฎแห่งความสุข

ผู้แต่ง : ฐิตินาถ ณ พัทลุง

เลขเรียกหนังสือ : 294.3144 ฐ336ข

เลขทะเบียนหนังสือ :0021247 (ฉ.1) 0021248 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : 2012 มหาอุทกภัยท่วมโลก

ผู้แต่ง : อนุทิช ชูอรรถ

เลขเรียกหนังสือ : 001.9 อ189ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021249 (ฉ.1) 0021250 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้

ผู้แต่ง : เจษฎา นกน้อย

เลขเรียกหนังสือ : 658.4038 จ755น 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021251 (ฉ.1) 0021252 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : นิทานสร้างองค์กรแห่งความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : ทศ คณนาพร

เลขเรียกหนังสือ : 658 ท234น 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021253

 
 


ชื่อเรื่อง : ตีแตก :กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต

ผู้แต่ง : นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เลขเรียกหนังสือ : 332.6322 น678ต 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0021254 (ฉ.1) 0021255 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : องค์กรแห่งนวัตกรรม :แนวคิดและกระบวนการ

ผู้แต่ง : กีรติ ยศยิ่งยง

เลขเรียกหนังสือ : 658 ก695อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021256 (ฉ.1) 0021257 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : พ่อรวยสอนลูก

ผู้แต่ง : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.

เลขเรียกหนังสือ : 332.024 ค451พ 2544

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021258 (ฉ.1) 0021259 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เล่นหุ้นในภาวะวิกฤติ

ผู้แต่ง : นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เลขเรียกหนังสือ : 332.6322 น678ล 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021260 (ฉ.1) 0021261 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ลงทุนเพื่อชีวิตด้วยหุ้น

ผู้แต่ง : นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เลขเรียกหนังสือ : 332.6322 น678ล 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021262 (ฉ.1) 0021263 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ศิลปของผู้นำ

ผู้แต่ง : จรัสรัตน์ ทอไชยรวี

เลขเรียกหนังสือ : 158.4 ค979ศ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021264 (ฉ.1) 0021265 (ฉ.2)

 
 

ชื่อเรื่อง : อัจฉริยะ นอกห้องเรียน

ผู้แต่ง : อุทิศ เกรียงไกรสร

เลขเรียกหนังสือ : 153.98 อ824อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021266 (ฉ.1) 0021267 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : อ่านคนได้ ใช้คนเป็น

ผู้แต่ง : ยับ, โจอี.

เลขเรียกหนังสือ : 138 ย229อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021268 (ฉ.1) 0021269 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ADOBE FIREWORKS CS4

ผู้แต่ง : วโรดม วณิชศิลป์

เลขเรียกหนังสือ : 006.68 ว339อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021270 (ฉ.1) 0021271 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : SOLIDWORKS: ENGINEERING DRAWING WORKSHOP

ผู้แต่ง : เกียรติศักดิ์ สกุลพันธุ์

เลขเรียกหนังสือ : 620.00420285 ก855ซ 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021272 (ฉ.1) 0021273 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มือ เรียน JSP

ผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 005.2762 อ334ค 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021274 (ฉ.1) 0021275 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หลักการและแนวทางปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานภาครัฐในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ผู้แต่ง : วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์

เลขเรียกหนังสือ : 352.48 ว399ห 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021276 (ฉ.1) 0021277 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน

ผู้แต่ง : มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

เลขเรียกหนังสือ : 658.3 ม139ด 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021278 (ฉ.1) 0021279 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย :กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย

ผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ

เลขเรียกหนังสือ : 351.1 ศ683ก 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021280 (ฉ.1) 0021281 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ

ผู้แต่ง : วันชัย มีชาติ

เลขเรียกหนังสือ : 658.4 ว426พ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021282 (ฉ.1) 0021283 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : การบริหารคนกับองค์กร

ผู้แต่ง : ชัชวลิต สรวารี

เลขเรียกหนังสือ : 658.3 ช357ก 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021284 (ฉ.1) 0021285 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สดับเสียงภูเขาไฟ

ผู้แต่ง : DAVID HUTCHENS

เลขเรียกหนังสือ : 658.406 ฮ228ลส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021286 (ฉ.1) 0021287 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ฉลาดเกินหน้าหมาป่า

ผู้แต่ง : DAVID HUTCHENS

เลขเรียกหนังสือ : 658.406 ฮ228อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021288 (ฉ.1) 0021289 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สภาวะลำบากของหนูเลมมิงจ์

ผู้แต่ง : DAVID HUTCHENS

เลขเรียกหนังสือ : 658.406 ฮ228ล 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021290

 
 


ชื่อเรื่อง : เงาแห่งยุคหิน

ผู้แต่ง : DAVID HUTCHENS

เลขเรียกหนังสือ : 658.406 ฮ228ช 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021291

 
 


ชื่อเรื่อง : ยอดของภูเขาน้ำแข็ง

ผู้แต่ง : DAVID HUTCHENS

เลขเรียกหนังสือ : 658.406 ฮ228ท 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021292

 
 


ชื่อเรื่อง : 19 สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดคนให้ตรงกับงาน

ผู้แต่ง : ชัชวลิต สรวารี

เลขเรียกหนังสือ : 658.3 ช357ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021293

 
 


ชื่อเรื่อง : COMPETENCY MODEL กับการประยุกต์ใช้
ในองค์กรไทย

ผู้แต่ง : นิสดารก์ เวชยานนท์ 

เลขเรียกหนังสือ : 658.3 น694ค 2552

เลขทะเบียนหนังสือ :0021294

 
 


ชื่อเรื่อง : การบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์

เลขเรียกหนังสือ : 658.4093 ย126ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021295

 
 


ชื่อเรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่

ผู้แต่ง : ทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขเรียกหนังสือ : 351 ท237ค 2549

เลขทะเบียนหนังสือ :0021296

 
 


ชื่อเรื่อง : คู่มืออาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง : มงคล เดชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : 378.12 ส125ค 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021297

 
 


ชื่อเรื่อง : การถ่ายโอนความร้อน

ผู้แต่ง : ผ่องศรี ศิวราศักดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 536.2 ผ227ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021298

 
 


ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

เลขเรียกหนังสือ : 004.21 ณ312ก 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0021299 (ฉ.1) 0021300 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : SQL SERVER 2008 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : พงษ์พันธ์ ศิวิลัย

เลขเรียกหนังสือ : 005.7585 พ161อ 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021301 (ฉ.1) 0021302 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

เลขเรียกหนังสือ : 005.74 ศ683ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021303 (ฉ.1) 0021304 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย DHTML (HTML/CSS/JAVASCRIPT)

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

เลขเรียกหนังสือ : 004.678 บ253อ 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021305 (ฉ.1) 0021306 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

ผู้แต่ง : สมจิตร อาจอินทร์ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 005.7 ส236ห 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021307 (ฉ.1) 0021308 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : มือใหม่รู้ทันป้องกัน HACKER ฉบับเจาะระบบป้องกันไวรัสและสคริปต์อันตราย

ผู้แต่ง : วิศวะ ไชยฤกษ์สกุล และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 005.82 ด754ม 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021309 (ฉ.1) 0021310 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ :
กระบวนทัศน์ใหม่และผู้นำใหม่ทางการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

เลขเรียกหนังสือ : 158.4 พ976ผ 2553

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021311 (ฉ.1) 0021312 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : 17 สูตรสำเร็จสร้างทีมเวิร์ก

ผู้แต่ง : JOHN C. MAXWELL

เลขเรียกหนังสือ : 658.4022 ม854ส 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021313 (ฉ.1) 0021314 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : เหนือกว่าผู้นำ

ผู้แต่ง : วิชัย ปีติเจริญธรรม

เลขเรียกหนังสือ : 658.3 ว542น 2548

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021315 (ฉ.1) 0021316 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : ทิปเด็ด เคล็ดลับสร้างงานจริงด้วย OFFICE 2007

ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ

เลขเรียกหนังสือ : 005.36 ด211ท 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021317 (ฉ.1) 0021318 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : WORD 2007 สำหรับมือใหม่

ผู้แต่ง : อมรรัตน์ จิตประภา

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 อ286ว 2550

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021319 (ฉ.1) 0021320 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคต

ผู้แต่ง : DAN J. SANDERS

เลขเรียกหนังสือ : 658.4 ซ812ส 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0021321 (ฉ.1) 0021322 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : สุภาษิตสอนนาย :ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นำ

ผู้แต่ง : บูรชัย ศิริมหาสาคร

เลขเรียกหนังสือ : 658.4 บ732ส 2552

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021323 (ฉ.1) 0021324 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : 199 เทคนิคใช้งาน NOTEBOOK

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 004.16 อ178ร 2551

เลขทะเบียนหนังสือ :0021325 (ฉ.1) 0021326 (ฉ.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : DATABASE PROGRAMMING ด้วย
VB 2008 & VC# 2008

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 005.118 ศ684ด 2551

เลขทะเบียนหนังสือ : 0021327 (ฉ.1) 0021328 (ฉ.2)

 
 
 


 

 
 


ชื่อเรื่อง : EXPLORING TROPICAL CYCLONES :
GIS INVESTIGATIONS FOR THE EARTH

ผู้แต่ง : HALL, M.K.

เลขเรียกหนังสือ : 551.55 E96 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007061

 
 


ชื่อเรื่อง : FUNDAMENTALS OF OCEANOGRAPHY

ผู้แต่ง : SVERDRUP, K.A.

เลขเรียกหนังสือ : 551.46 S969F 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007062

 
 


ชื่อเรื่อง : PHYSICAL GEOLOGY

ผู้แต่ง : CHARLES C. PLUMMER

เลขเรียกหนังสือ : 551 P735P 2008

เลขทะเบียนหนังสือ :E0007063

 
 


ชื่อเรื่อง : AN INTRODUCTION TO THE WORLD'S OCEANS

ผู้แต่ง : KEITH A. SVERDRUP

เลขเรียกหนังสือ : 551.46 S969I 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007064

 
 


ชื่อเรื่อง : SEND ME A MESSAGE: A STEP-BY-STEP
APPROACH TO BUSINESS AND PROFESSIONAL

ผู้แต่ง : MACKEY, D.

เลขเรียกหนังสือ : 428.638 M157S 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007065 (c.1) E0007097 (c.2)
E0007098 (c.3)

 
 


ชื่อเรื่อง : PRESENTATIONS IN ENGLISH

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : 428.638 W722P 2008

เลขทะเบียนหนังสือ :E0007066 (c.1) E0007095 (c.2)
E0007096 (c.3)

 
 


ชื่อเรื่อง : ENGLISH PRONUNCIATION IN USE

ผู้แต่ง : HANCOCK,

เลขเรียกหนังสือ : 421.52 H235E 2007

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007067 (c.1) E0007093 (c.2)
E0007094 (c.3)

 
 


ชื่อเรื่อง : PRACTICAL ENGLISH USAGE

ผู้แต่ง : SWAN, M.

เลขเรียกหนังสือ : 428 S972P 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007068 (c.1) E0007083 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : MACMILLAN PHRASAL VERBS PLUS

ผู้แต่ง : -

เลขเรียกหนังสือ : R\423 M167 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007069 (c.1) E0007084 (c.2)

 
 


ชื่อเรื่อง : COLLEGE PHYSICS

ผู้แต่ง : VUILLE, C.

เลขเรียกหนังสือ : 530 V988C 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007070

 
 


ชื่อเรื่อง : INTRODUCTION TO PHYSICS

ผู้แต่ง : JOHNH D. CUTNELL

เลขเรียกหนังสือ : 530 C989I 2010

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007071

 
 


ชื่อเรื่อง : GENERAL CHEMISTRY: THE ESSENTIAL CONCEPTS

ผู้แต่ง : RAYMOND CHANG

เลขเรียกหนังสือ : 540 Ch456G 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007072

 
 


ชื่อเรื่อง : PHYSICS

ผู้แต่ง : ALAN GIAMBATTISTA

เลขเรียกหนังสือ : 530 G141P 2010

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007073

 
 


ชื่อเรื่อง : PRINCIPLES OF GENERAL CHEMISTRY

ผู้แต่ง : MARTIN S. SILBERBERG

เลขเรียกหนังสือ : 540 S582P 2010

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007074

 
 


ชื่อเรื่อง : CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER
AND  CHANGE

ผู้แต่ง : SILBERBERG, M.S.

เลขเรียกหนังสือ : 540 S582C 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007075

 
 


ชื่อเรื่อง : FUNDAMENTALS OF TURBOMACHINERY

ผู้แต่ง : PENG, W.W.

เลขเรียกหนังสือ : 621.406 P398F 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007076

 
 


ชื่อเรื่อง : ADVANCED ENGINEERING THERMODYNAMICS

ผู้แต่ง : BEJAN,

เลขเรียกหนังสือ : 621.402 B423A 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007077

 
 

ชื่อเรื่อง : MEASUREMENT AND DATA ANALYSIS FOR ENGINEERING AND SCIENCE

ผู้แต่ง : DUNN, P.F.

เลขเรียกหนังสือ : 530.8 D923M 2005

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007078

 
 


ชื่อเรื่อง : DESIGN AND SIMULATION FO THERMAL SYSTEMS

ผู้แต่ง : SURYANARAYANA, N.V.

เลขเรียกหนังสือ : 621.402 S963D 2004

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007079

 
 


ชื่อเรื่อง : FUNDAMENTALS OF THERMAL-FLUID SCIENCES

ผู้แต่ง : CENGEL, Y.A.

เลขเรียกหนังสือ : 621.402 C395F 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007080

 
 


ชื่อเรื่อง : MODERN DIESEL TECHNOLOGY: DIESEL ENGINES

ผู้แต่ง : SEAN BENNETT

เลขเรียกหนังสือ : 621.436 B471M 2010

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007081

 
 


ชื่อเรื่อง : GAS TURBINES

ผู้แต่ง : GANESAN, V.

เลขเรียกหนังสือ : 621.433 G195G 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007082

 
 


ชื่อเรื่อง : E-Learning and the science of instruction

ผู้แต่ง : Ruth Colvin Clark

เลขเรียกหนังสือ : 658.3124028567 C594E 2008

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007086

 
 


ชื่อเรื่อง : Michael Allen's guide to E-learning

ผู้แต่ง : Michael W. Allen

เลขเรียกหนังสือ : 658.312404 A427M 2003

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007087

 
 


ชื่อเรื่อง : E-Learning by design

ผู้แต่ง : William Horton

เลขเรียกหนังสือ : 658.3124040285 H823E 2006

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007088

 
 


ชื่อเรื่อง : The presentation secrets of Steve Jobs

ผู้แต่ง : Carmine Gallo

เลขเรียกหนังสือ : 658.452 G172P 2010

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007089

 
 


ชื่อเรื่อง : Crossing the chasmHarper

ผู้แต่ง : Geoffrey A. Moore

เลขเรียกหนังสือ : 658.8 M822C 1999

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007090

 
 


ชื่อเรื่อง : Thermodynamics of Marine engineering systems

ผู้แต่ง : J. Gary Hawley

เลขเรียกหนังสือ : 623.87 T411 2000

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007091

 
 


ชื่อเรื่อง : Steam Turbines

ผู้แต่ง : Heinz P. Bloch

เลขเรียกหนังสือ : 621.165 B651S 2009

เลขทะเบียนหนังสือ : E0007092

 
 


 


ชื่อเรื่อง : สยามจดหมายเหตุ ปี 2551

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD 0000753

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000753

 


ชื่อเรื่อง : E-BOOK มะเร็ง :ชุดสาธารณสุข

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000754

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000754

 


ชื่อเรื่อง : E-BOOK เอดส์ :ชุดสาธารณสุข

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ : CD0000755

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000755

 


ชื่อเรื่อง : E-BOOK ไข้เลือดออก :ชุดสาธารณสุข

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด

เลขเรียกหนังสือ : CD0000756

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000756

 


ชื่อเรื่อง : E-BOOK ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 :ชุดสาธารณสุข

ผู้แต่ง : บริษัท สยามบรรณ จำกัด

เลขเรียกหนังสือ : CD0000757

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000757

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2535

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000771

เลขทะเบียนหนังสือ : CD000771 (v.1) CD0000772 (v.2)

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2536

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000773

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000773 (v.1) CD0000774 (v.2)

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2537

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000775

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000775 (v.1) CD0000776 (v.2)

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2538

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000777

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000777 (v.1) CD0000778 (v.2)

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2539

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000779

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000779 (v.1) CD0000780 (v.2)

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2540

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000781

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000781 (v.1) CD0000782 (v.2)

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2541

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000783

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000783

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2542

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000784

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000784

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2543

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000785

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000785

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2544

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000786

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000786

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2545

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000787

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000787

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2546

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000788

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000788

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2547

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000789

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000789

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2548

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000790

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000790

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2549

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000791

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000791

 


ชื่อเรื่อง : CD รวมเล่มวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2550

ผู้แต่ง : ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ : CD0000792

เลขทะเบียนหนังสือ : CD0000792

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.0-2475-7414, 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11

: rtna_lib@yahoo.com