หมวด 000 ความรู้ทั่วไปและคอมพิวเตอร์

 

 

ชื่อหนังสือ : ซ่อมคอม สไตล์ช่างพันธุ์ทิพย์

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

เลขเรียก : 004.0288 ส773ซ 2553


 
 

ชื่อหนังสือ : แต่งภาพถ่ายดิจิตอลด้วย Photoshop CS5

ชื่อผู้แต่ง : วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ และคณะ

เลขเรียก : 006.68 ว126ต 2553


 
 

ชื่อหนังสือ : เก่ง C# ให้ครบสูตร ฉบับ OOP

ชื่อผู้แต่ง : นิรันดร์ ประวิทย์ธนา

เลขเรียก : 005.133 น648ก 2553


 
 

ชื่อหนังสือ : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขเรียก : อ 039.9591 ส678 2550 ล.9

 
 

ชื่อหนังสือ : ซ่อมและกู้ฮาร์ดดิสก์สไตล์ช่างพันธุ์ทิพย์

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิพันธ์ แสนละเอียด, จีราวุธ วารินทร์

เลขเรียก : 004.0288 ส773ซ 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : คู่มือ Matlab ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง : ปริญญา สงวนสัตย์

เลขเรียก : 005.369 ป458ค 2553

 
 

ชื่อหนังสือ :สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับเสริมการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขเรียก : อ 039.9591 ส678 2549 ล.5

 
 

ชื่อหนังสือ : Complete AutoCAD 2010-2011 2D & 3D

ชื่อผู้แต่ง : สัญญา นามี, สิรภพ สุอัครยา

เลขเรียก : 006.68 ส556ค 2553

 
 

ชื่อหนังสือ :คู่มือปฏิบัติงานการลงรายการหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง :สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขเรียก : 025.32 ค695 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : ล้วงลึก! ตัดต่อวิดีโอด้วย Ulead VideoStudio 10

ชื่อผู้แต่ง : อวยพร โกมลวิจิตรกุล,โสภาพร สุขภิรมย์

เลขเรียก : 006.6869 อ437ล 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008

ชื่อผู้แต่ง :บัญชา ปะสีละเตสัง

เลขเรียก : 005.133 บ253พ 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขเรียก : อ 039.9591 ส678 ล.35

 
 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการสร้างหนังสือ E-Book

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท โอเพ่นเชิร์ฟ (ประเทศไทย)

เลขเรียก : 006.68 ค695 2551

 
 

ชื่อหนังสือ : คู่มือเซียนล้างเครื่อง ลง Windows ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร พาเจริญ

เลขเรียก : 005.43 ภ493ค 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : Guinness world records

ชื่อผู้แต่ง : Craig Glenday

เลขเรียก : R 032.02 G964 2011

 

หมวด 200 ศาสนา
 

ชื่อเรื่อง : ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น

ชื่อผู้แต่ง : สม สุจีรา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3375 ส231อ 2553 ล.2

 

หมวด 300 สังคม
 

ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก

ชื่อผู้แต่ง : ธานี วรภัทร์

เลขเรียก : 345.05 ธ517ห 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : การเมืองการปกครองของไทย

ชื่อผู้แต่ง : ลิขิต ธีรเวคิน.

เลขเรียก : 320.9593 ล413ก 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล

ชื่อผู้แต่ง : ประสิทธิ ปิวาวัฒนพานิช

เลขเรียก : 340.9 ป413ค 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

เลขเรียก : 346.0482 ส752ห 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : การมอบอำนาจในทางราชการ

ชื่อผู้แต่ง : ประพจน์ นันทรามาศ

เลขเรียก : 352.283 ก498 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : โภคิน พลกุล

เลขเรียก : 342 ภ681ห 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง : ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียก : 346.0482 ช882ล 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6

ชื่อผู้แต่ง : สมยศ เชื้อไทย

เลขเรียก : 346 ส274ป 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : องค์การการค้าโลก (WTO)ในบริบทของเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดน

ชื่อผู้แต่ง : บัณฑิต หลิมสกุล

เลขเรียก : 382.92 บ259อ 2553 ล.1

 
 

ชื่อหนังสือ : องค์การการค้าโลก (WTO) ในบริบทของเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดน เล่ม 2

ชื่อผู้แต่ง : บัณฑิต หลิมสกุล

เลขเรียก : 382.92 บ259อ 2553 ล.2

 
 

ชื่อหนังสือ : โลกร่วมสมัย : ตอบคำถามของคนรุ่นใหม่

ชื่อผู้แต่ง : ประทุมพร วัชรเสถียร

เลขเรียก : 327 ป281ล

 
 

ชื่อหนังสือ : การต่างประเทศพม่า : ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชนกลุ่มน้อย

ชื่อผู้แต่ง : พรพิมล ตรีโชติ

เลขเรียก : 327.09591 พ249ก 2551

 
 

ชื่อหนังสือ : เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมพม่า

ชื่อผู้แต่ง : วิรัช นิยมธรรม, อรนุช นิยมธรรม

เลขเรียก : 390.0951 ว689ร 2551

 
 

ชื่อหนังสือ : ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย : ปรีดี พนมยงค์

ชื่อผู้แต่ง : ปรีดี พนมยงค์, อมร รักษาสัตย์ และ สุพจน์ ด่านตระกูล

เลขเรียก : 342.593 ป472ผ 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ชื่อผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียก : 346.0482 ม453ข 2549

 
 

ชื่อหนังสือ : ศาสตร์แห่งการตีความกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : สิทธิกร ศักดิ์แสง

เลขเรียก : 340 ส721ศ 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : สงครามประชาชนบนถนนสายประชาธิปไตย

ชื่อผู้แต่ง : ทศ คณนาพร และกองบรรณาธิการ

เลขเรียก : 320.9593 ส134 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย = Introduction to public law : principle of law

ชื่อผู้แต่ง : สมยศ เชื้อไทย

เลขเรียก : 342 ส274ห 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : สงคราม การค้า และชาตินิยมในความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา = Wars, trade and nationalism in Thai-Cambodian relations

ชื่อผู้แต่ง : พวงทอง ภวัครพันธุ์

เลขเรียก : 327.5930596 พ465ส 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : มองเมืองไทยผ่านสวนดุสิตโพล

ชื่อผู้แต่ง : สุขุมเฉลยทรัพย์

เลขเรียก : 320.9593 ส744ม

 
 

ชื่อหนังสือ : กฎหมายและผลประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย : กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจไทย-กัมพูชาเรื่องการเจรจาสิทธิในอ่าวไทย

ชื่อผู้แต่ง : สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

เลขเรียก : 341.7566 ส846ก 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : ธานี วรภัทร์

เลขเรียก : 340.072 ธ517ห 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 1

ชื่อผู้แต่ง : ไผทชิต เอกจริยกร

เลขเรียก : 346.074 ผ951ถ 2553 ล.1

 
 

ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 2

ชื่อผู้แต่ง : ไผทชิต เอกจริยกร

เลขเรียก : 346.074 ผ951ถ 2553 ล.2

 
 

ชื่อหนังสือ : คนเหนือคน Super seal สุดยอดนักรบมนุษย์กบพันธุ์ไทย

ชื่อผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

เลขเรียก : 359.984 ว491ค 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : จริยธรรม ในการบริหารงานพัสดุ = Procurement ethics

ชื่อผู้แต่ง : ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง

เลขเรียก : 351.71 ณ451จ 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : การสอนคิดด้วยโครงงาน :การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ชื่อผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี

เลขเรียก : 371.36 พ721ก 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : กฎหมายทเล (จากสมุทสาร)

ชื่อผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์และทรงรวบรวม

เลขเรียก : 341.57 ก117 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : ลับลวงเลือด

ชื่อผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

เลขเรียก : 320.959 ว491ล 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ลับ ลวง พราง ภาค 3 The last war กองทัพต่างสี ศึกสายเลือด จปร.

ชื่อผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

เลขเรียก : 320.9593 ว491ลด 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : นักรบแห่งราชนาวี

ชื่อผู้แต่ง : กำชัย เจริญพงศ์ชัย

เลขเรียก : 359.1 ก563ส 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : Climate variability, climate change and social vulnerability in the semi-arid tropics

ชื่อผู้แต่ง : Jesse C. Ribot

เลขเรียก : 304.250913 C639 1996

 
 

ชื่อหนังสือ : The Naval Institute guide to world naval weapon systems

ชื่อผู้แต่ง : Norman Friedman

เลขเรียก : R 359.820202 F911N 1997

 
 

ชื่อหนังสือ : Fighting techniques of naval warfare, 1190 BC-present : strategy, weapons, commanders, and ships

ชื่อผู้แต่ง : Iain Dickie ... [et al.].

เลขเรียก : 359.009 F471 2009

 
 

ชื่อหนังสือ : Weapons of the modern marines

ชื่อผู้แต่ง : Michael Green and Greg Stewart

เลขเรียก : 359.820202 G795W 2004

 
 

ชื่อหนังสือ : Weapons of the navy seals

ชื่อผู้แต่ง : Fred J. Pushies

เลขเรียก : 359.820202 P987W 2004

 
 

ชื่อหนังสือ : An Assessment of undersea weapons science and technology

ชื่อผู้แต่ง : Naval studies board

เลขเรียก : 359.82517 A846 2000

 

หมวด 400 ภาษา
 

ชื่อหนังสือ : World English : real people, real places, real language V.1

ชื่อผู้แต่ง : Milner, Martin

เลขเรียก : 428 W927

 
 

ชื่อหนังสือ : World English : real people, real places, real language V.2

ชื่อผู้แต่ง : Milner, Martin

เลขเรียก : 428 W927

 
 

ชื่อหนังสือ : World English : real people, real places, real language V.3

ชื่อผู้แต่ง : Johannsen, Kristin L.

เลขเรียก : 428 W927

 
 

ชื่อหนังสือ : Reading explorer V.1

ชื่อผู้แต่ง : Nancy Douglas

เลขเรียก : 428.43 D735R

 
 

ชื่อหนังสือ : Reading explorer V.3

ชื่อผู้แต่ง : Nancy Douglas

เลขเรียก : 428.43 D735R

 
 

ชื่อหนังสือ : Reading fluency reader

ชื่อผู้แต่ง : Camille L.Z. Blachowicz

เลขเรียก : 428.43 Bl627R 2004

 
 

ชื่อหนังสือ : Studies in language testing : Learner strategy use and performance on language tests : a structural equation modeling approach : v.8

ชื่อผู้แต่ง : James E. Purpura, Michael Milanovic

เลขเรียก : 418.0076 S933 1999 v.8

 
 

ชื่อหนังสือ : Studies in language testing : Fairness and validation in language assessment : v.9

ชื่อผู้แต่ง : Antony John Kunnan

เลขเรียก : 418.0076 S933 2000 v.9

 
 

ชื่อหนังสือ : Interactive approaches to second language reading

ชื่อผู้แต่ง : Patricia L. Carrell, Joanne Devine, David E. Eskey

เลขเรียก : 418.007 In61 1998

 

หมวด 500 วิทยาศาสตร์

 

ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีควอนตัม

ชื่อผู้แต่ง : วิรุฬห์ สายคณิต

เลขเรียก : 530.12 ว697ท 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : Coastal geomorphology : an introduction

ชื่อผู้แต่ง : Eric Bird

เลขเรียก : 511.457 B618C 2008

 
 

ชื่อหนังสือ : Chemistry : the molecular science

ชื่อผู้แต่ง : John W. Moore, Conrad L. Stanitski, Peter C. Jurs

เลขเรียก : 540 M822C 2011

 
 

ชื่อหนังสือ : Introduction to electrodynamics

ชื่อผู้แต่ง : David J. Griffiths

เลขเรียก : 537.6 G853I 2008

 
 

ชื่อหนังสือ : A short history of nearly everything

ชื่อผู้แต่ง : Bill Bryson

เลขเรียก : 500 B916S 2003

 
 

ชื่อหนังสือ : Physics of the impossible : a scientific exploration into the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel

ชื่อผู้แต่ง : Michio Kaku

เลขเรียก : 530 K13P 2009

 
 

ชื่อหนังสือ : Quantum enigma : physics encounters consciousness

ชื่อผู้แต่ง : Bruce Rosenblum and Fred Kuttner

เลขเรียก : 530.12 R813Q 2008

 
 

ชื่อหนังสือ : A student's guide to Maxwell's equations

ชื่อผู้แต่ง : Daniel Fleisch

เลขเรียก : 530.14 F596S 2010

 

หมวด 600 เทคโนโลยี
 

ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์ของไหล = Fluid mechanics

ชื่อผู้แต่ง : ทวิช จิตรสมบูรณ์

เลขเรียก : 620.106 ท179ก 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : วัสดุวิศวกรรม = Principles of materials science and engineering

ชื่อผู้แต่ง : วิลเลี่ยม เอฟ สมิธ

เลขเรียก : 620.1 ส313ว

 
 

ชื่อหนังสือ : ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม

ชื่อผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

เลขเรียก : 620.001 ป451ร

 
 

ชื่อหนังสือ : สุดยอดโปรแกรมสร้างชิ้นงานด้านวิศวกรรมด้วย SolidWorks

ชื่อผู้แต่ง : โดย วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย.

เลขเรียก : 620.00420285 ว284ส 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ

ชื่อผู้แต่ง : รัตนา สายคณิต

เลขเรียก : 658.404 ร365ก 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ติรกานันท์

เลขเรียก : 658.404 ส882ก 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : เทคนิควิธีประเมินโครงการ

ชื่อผู้แต่ง : พิสณุ ฟองศรี

เลขเรียก : 658.404 พ771ท 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง = Project management

ชื่อผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

เลขเรียก : 658.404 ว796ก 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : การบริหารองค์การ

ชื่อผู้แต่ง : วันชัย มีชาติ

เลขเรียก : 658 ว426ก 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : การบริหารโครงการ

ชื่อผู้แต่ง : มยุรี อนุมานราชธน

เลขเรียก : 658.404 ม189ก

 
 

ชื่อหนังสือ : A first course in the finite element method

ชื่อผู้แต่ง : Daryl L. Logan

เลขเรียก : 620.00151535 L831A 2011

 
 

ชื่อหนังสือ : Materials science and engineering

ชื่อผู้แต่ง : William D. Callister

เลขเรียก : 620.11 C162M 2011

 
 

ชื่อหนังสือ : Dynamics in engineering practice

ชื่อผู้แต่ง : Dara W. Childs

เลขเรียก : 620.104 C537D 2011

 
 

ชื่อหนังสือ : Fuel cell catalysis : a surface science approach

ชื่อผู้แต่ง : Marc T.M. Koper

เลขเรียก : 621.312429 F953 2009

 
 

ชื่อหนังสือ : Admiralty ocean passages for the world : Ocean passages for the world

ชื่อผู้แต่ง : The United Kingdom Hydrographic Office

เลขเรียก : 623.8922 O15 2004

 
 

ชื่อหนังสือ : Admiralty sailing directions Indonesia pilot volume I : Indonesia pilot

ชื่อผู้แต่ง : The United Kingdom Hydrographic Office

เลขเรียก : 623.8922 I41 2009

 

 

หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ

 

ชื่อหนังสือ : ว่ายน้ำ : รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น = Swimming

ชื่อผู้แต่ง : sky sport team

เลขเรียก : 797.2 ว473 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : เรียนวิธีการยิงปืนพกแบบตำรวจด้วยตนเอง

ชื่อผู้แต่ง : จารักษ์ แสงทวีป

เลขเรียก : 799.213 จ315ร

 
 

ชื่อหนังสือ : ของสวยของดี ครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง

ชื่อผู้แต่ง : ธงทอง จันทรางศุ

เลขเรียก : 749.1 ธ12ข

 

 

หมวด 800 วรรณคดี

 

ชื่อหนังสือ : ลับแลแก่งคอย

ชื่อผู้แต่ง : อุทิศ เหมะมูล

เลขเรียก : 895.90301 อ824ล 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : Introduction to academic writing : level 3

ชื่อผู้แต่ง : Alice Oshima

เลขเรียก : 808 O82I 2007

 
 

ชื่อหนังสือ : Writing academic English

ชื่อผู้แต่ง : Alice Oshima

เลขเรียก : 808.042 O82W 2006

 
 

ชื่อหนังสือ : Writing paragraphs

ชื่อผู้แต่ง : Tragarn Kalchayanant

เลขเรียก : 808.042 Tr765W 2010

 

หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
 
 

ชื่อหนังสือ : เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1

ชื่อผู้แต่ง : สุเพชร จิรขจรกุล

เลขเรียก : 910.285 ส833ร

 
 

ชื่อหนังสือ : ประเทศราชชาติศัตรูและพ่อค้านานาชาติ

ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร วงศ์ตาวัน

เลขเรียก : 959.33 ภ493ป 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : บ้านเมืองเรื่อง 5 ราชวงศ์ ผลัดกันฆ่าแข่งกันครอง

ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร วงศ์ตาวัน

เลขเรียก : 959.33 ภ493บ 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ไพร่ ขุนนาง เจ้า แย่งชิงบัลลังก์สมัยอยุธยา

ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร วงศ์ตาวัน

เลขเรียก : 959.33 ภ493พ 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ตำนานวังเก่า

ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เลขเรียก : 959.3 ด495ตก 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ตำนานวังหน้า

ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เลขเรียก : 959.3 ด495ตน 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : เรื่องส่วนพระองค์ใน "ไกลบ้าน"

ชื่อผู้แต่ง : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

เลขเรียก : 923.1593 ศ336ร 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : เรื่องปกิณณกะในรัชกาลที่ 5

ชื่อผู้แต่ง : นวรัต ไกรฤกษ์

เลขเรียก : 923.1593 น299ร 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : กว่าจะเป็นนายพล

ชื่อผู้แต่ง : พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์

เลขเรียก : 923.5593 บ252ก 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : แปซิฟิก สมรภูมิเดนตาย สหายร่วมรบ = With the old breed

ชื่อผู้แต่ง : E. B. Sledge ; ฉัตรนคร (องคสิงห์) เขมาสารี, แปล

เลขเรียก : 940.53 ส373ป 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ชำแหละแผนยึดกรุงธนบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ปรามินทร์ เครือทอง

เลขเรียก : 959.3 ป448ช 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : Forgotten weapon : U.S. Navy airships and the
U-boat war

ชื่อผู้แต่ง : William F. Althoff

เลขเรียก : 940.544973 A467F 2009

 

เรื่องสั้นและนวนิยาย
 
 

ชื่อหนังสือ : แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมฑูต

ชื่อผู้แต่ง : J. K. Rowling, เขียน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ

เลขเรียก : น ร942ฮ ล.7 ฉ.1

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.0-2475-7414, 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11

: rtna_lib@yahoo.com