หมวด 000 ความรู้ทั่วไปและคอมพิวเตอร์

 
 

ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้งาน Premiere Pro CS5

ผู้แต่ง : พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช

เลขเรียกหนังสือ : 006.696 พ855ค 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : ผ่าโลกพิศวง

ผู้แต่ง : วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์

เลขเรียกหนังสือ : 001.94 ว836ผ 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

เลขเรียกหนังสือ : อ 039.9591 ส678 ล.34

 
 

ชื่อเรื่อง : สตีฟ จ็อบส์

ผู้แต่ง : วอลเตอร์ ไอแซคสัน

เลขเรียกหนังสือ : 004.092 อ993ส 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB fundamentals)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 ป451พ 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ และคณะ

เลขเรียกหนังสือ : 005.369 ล113ม 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : Guinness world records

ผู้แต่ง : Craig Glenday

เลขเรียกหนังสือ : R 032.02 G964 2012

 

หมวด 100 ปรัชญา

 

ชื่อเรื่อง : จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ

ผู้แต่ง : ศรีเรือน แก้วกังวาล

เลขเรียกหนังสือ : 155.45 ศ243จ 2550

 
 

ชื่อเรื่อง : Positive thinking นักธุรกิจยุคใหม่ใช ้"ใจ" บริหาร

ผู้แต่ง : ณัฐธยาน์ เต

เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ณ329พ 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : Discovery love

ผู้แต่ง : อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี

เลขเรียกหนังสือ : 152.41 อ199ด 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : รวยความสุข (Working on yourself doesn't work)

ผู้แต่ง : Ariel & Shya Kane

เลขเรียกหนังสือ : 158 ค731ร 2552

 
 

ชื่อเรื่อง : รู้จักเขา เข้าใจเรา :ทำอะไรก็ราบรื่น

ผู้แต่ง : สิทธิโชค วรานุสันติกูล

เลขเรียกหนังสือ : 150 ส722ร 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : BEST IT UP! คน ME ดี : คู่มือเปลี่ยนชีวิตสำหรับคนมีดีอย่างคุณ

ผู้แต่ง : ณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์

เลขเรียกหนังสือ : 158 ณ252บ 2551

 
 

ชื่อเรื่อง : นิสัยแห่งความสำเร็จ : เคล็ดลับเสริมความฉลาดในการเรียนการบ้านและการงาน

ผู้แต่ง : เฮนรี ทอย

เลขเรียกหนังสือ : 158 ท333น 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รู้เรา รู้เขา

ผู้แต่ง : ศรีเรือน แก้วกังวาล

เลขเรียกหนังสือ : 155.2 ศ243ท 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : ใครเอาเนยแข็งของฉันไป ฉบับวัยรุ่น

ผู้แต่ง : Spencer Johnson

เลขเรียกหนังสือ : 158 จ218ค 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : อยากให้มีความสุขในทุกๆ วัน

ผู้แต่ง : Tassanai

เลขเรียกหนังสือ : 158 ท362อ 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : วิธีสร้างแรงจูงใจคน และกระตุ้นให้เขา ดึงศักยภาพออกมาเพื่อทำงานให้สำเร็จได้ ด้วยตัวเอง

ผู้แต่ง : Steve Chandler

เลขเรียกหนังสือ : 158 ช791ว 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : เกิดใหม่ในชาตินี้

ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์

เลขเรียกหนังสือ : 129 ว763ก 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : เรื่องของคนอื่น

ผู้แต่ง : PomThePanda

เลขเรียกหนังสือ : 158 ป519ร 2554

 

หมวด 200 ศาสนา
 

ชื่อเรื่อง : พระเครื่อง 77จังหวัดแขวนแล้วดีบูชาแล้วรวย

ผู้แต่ง : สุกิตติมา มหาชัยมงคลกุล

เลขเรียกหนังสือ : 294.31218 ส741พ 2554
 

หมวด 300 สังคม
 

ชื่อเรื่อง : องค์การระหว่างประเทศ : องค์การระหว่างประเทศในกระแสโลกาวิวัฒน์และภูมิภาคาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : ขจิต จิตตเสวี

เลขเรียกหนังสือ : 324.1 ข139อ 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

เลขเรียกหนังสือ : 327 จ622ห 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ.1993-2001)

ผู้แต่ง : อุไรวรรณ ธนสถิตย์

เลขเรียกหนังสือ : 327.73 อ857น 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : จับกระแส : ยุทธศาสตร์การเมืองพม่า

ผู้แต่ง : ดุลยภาค ปรีชารัชช

เลขเรียกหนังสือ : 320.9591 ด728จ 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)

ผู้แต่ง : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

เลขเรียกหนังสือ : 320.12 ก951ภ 2550

 
 

ชื่อเรื่อง : ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล

เลขเรียกหนังสือ : 320.01 ว583ป 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

เลขเรียกหนังสือ : 320 ณ259ร 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : รัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : เอกวิทย์ มณีธร

เลขเรียกหนังสือ : 320 อ883ร 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์โลกกับการทูตจีน

ผู้แต่ง : เฉียนฉีเชิน

เลขเรียกหนังสือ : 327.2 ฉ499ส 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : ยุทธการอนาคอนด้า (Not a good day to die)

ผู้แต่ง : ฌอน เนย์เลอร์

เลขเรียกหนังสือ : 303.625 น791ย 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : นโยบายต่างประเทศของเวียดนามหลังปี 1986 กรณีนโยบายของเวียดนามต่อไทย

ผู้แต่ง : ธัญญาทิพย์ ศรีพนา

เลขเรียกหนังสือ : 327.5970593 ธ464น 2550

 
 

ชื่อเรื่อง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552)

ผู้แต่ง : ธีระพล อรุณะกสิกร และคนอื่นๆ

เลขเรียกหนังสือ : 352.55 ร235 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผู้แต่ง : ประชิด สกุณะพัฒน์

เลขเรียกหนังสือ : 338.4791 ป239ก 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : รวยด้วยกองทุนรวมไม่ยาก

ผู้แต่ง : ณชา ทการ์

เลขเรียกหนังสือ : 332.6327 ณ119ร 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : ตำนานกรีก-โรมัน (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้แต่ง : มาลัย (จุฑารัตน์)

เลขเรียกหนังสือ : 398.209495 ม492ต 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

ผู้แต่ง : เกษม จันทร์แก้ว

เลขเรียกหนังสือ : 333.714 ก783ก 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 (Maritime law 1)

ผู้แต่ง : ไผทชิต เอกจริยกร

เลขเรียกหนังสือ : 343.096 ผ951ก 2553 ล.1

 
 

ชื่อเรื่อง : กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 (Maritime law 2)

ผู้แต่ง : ไผทชิต เอกจริยกร

เลขเรียกหนังสือ : 343.096 ผ951ก 2553 ล.2

 
 

ชื่อเรื่อง : กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 3 (Maritime law 3)

ผู้แต่ง : ไผทชิต เอกจริยกร

เลขเรียกหนังสือ : 343.096 ผ951ก 2553 ล.3

 
 

ชื่อเรื่อง : กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กันในปัจจุบัน

ผู้แต่ง : สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 341 ส258ก 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา

ผู้แต่ง : โกสุมภ์ สายจันทร์

เลขเรียกหนังสือ : 320.9596 ก968ก 2554

 
 

ชื่อเรื่อง : กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

ผู้แต่ง : ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

เลขเรียกหนังสือ : 346.59307 ท189ก 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : เทคนิคกฎหมายในการกำหนดขอบนอกของไหล่ทวีป

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ เอกบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 341.448 ป417ท 2553

 
 

ชื่อเรื่อง : สัญญาของรัฐ

ผู้แต่ง : จุลสิงห์ วสันตสิงห์

เลขเรียกหนังสือ : 346.02 จ673ส 2554

 

หมวด 400 ภาษา

ชื่อหนังสือ : ศัพท์อังกฤษแค่ Read ก็ Get

ชื่อผู้แต่ง : Moon Deok

เลขเรียก : 428.1 ม627ศ 2554

ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม

ชื่อผู้แต่ง : LiveABC

เลขเรียก : 428.2495911 ล965ภ 2554

ชื่อหนังสือ : การแปลขั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง : สุพรรณี ปิ่นมณี

เลขเรียก : 428.02 ส828ก 2554

ชื่อหนังสือ : คำไทยที่มักใช้ผิด

ชื่อผู้แต่ง : ตระการ เอี่ยมตระกูล

เลขเรียก : 495.918 ต145ค 2554

ชื่อหนังสือ : การใช้ภาษาไทยในวงราชการ

ชื่อผู้แต่ง : ปรียา หิรัญประดิษฐ์

เลขเรียก : 495.918 ป573ก 2554

ชื่อหนังสือ : Oh! God มันยอดมาก

ชื่อผู้แต่ง : Easy-Learn

เลขเรียก : 425 อ769อ 2554

ชื่อหนังสือ : คัมภีร์การพูดอังกฤษ (Everyday English)

ชื่อผู้แต่ง : เศรษฐวิทย์

เลขเรียก : 428.3 ศ866ค 2554

 

ชื่อหนังสือ : Methodology in TESOL : a book of readings

ชื่อผู้แต่ง : Michael H. Long, Jack C. Richards

เลขเรียก : 428.24 M592 1987

 

หมวด 500 วิทยาศาสตร์

 

ชื่อหนังสือ : วิศวกรรมสำรวจ 1(Survey engineering 1)

ชื่อผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

เลขเรียก : 526.9 ว546 2553

 
 

ชื่อหนังสือ :ซิสวกรรมสำรวจ 2 (Survey engineering 2)

ชื่อผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

เลขเรียก : 526.9 ว546 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : มานพ วงศ์สายสุวรรณ

เลขเรียก : 519.2 ม443ค 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : การสำรวจรังวัด : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

ชื่อผู้แต่ง : วิชัย เยี่ยงวีรชน

เลขเรียก : 526.9 ว542ก 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : การรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : ปราณี สุนทรศิริ

เลขเรียก : 526.98 ป446ก 2543

 
 

ชื่อหนังสือ : คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : วีรศักดิ์ บุญทน

เลขเรียก : 510 ว837ค 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : Hugh Hildreth Skilling

เลขเรียก : 537.5 ส113ค 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเหราะบางและแนวทางการปรับตัวเืพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล

เลขเรียก : 551 ว574ก 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : การจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน

ชื่อผู้แต่ง : สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

เลขเรียก : 551.457 ส868ก 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : เอกภพ : เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล

ชื่อผู้แต่ง : วิภู รุโจปการ

เลขเรียก : 523.1 ว661อ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : Chemical principles in the laboratory

ชื่อผู้แต่ง : Emil J. Slowinski

เลขเรียก : 542 S634C 2012

 
 

ชื่อเรื่อง : Differential equations with boundary value problems

ผู้แต่ง : James R. Brannan and William E. Boyce

เลขเรียกหนังสือ : 515.35 B635D 2011

 
 

ชื่อเรื่อง : Calculus : Single and multivariable

ผู้แต่ง : Hughes-Hallett

เลขเรียกหนังสือ : 515 H186C 2010

 
 

ชื่อเรื่อง : An introduction to partial differential equations

ผู้แต่ง : Yehuda Pinchover and Jacob Rubinstein

เลขเรียกหนังสือ : 515.353 P562I 2006

 
 

ชื่อเรื่อง : SAT subject test : Physics

ผู้แต่ง : Herman Gewirtz and Jonathan S. Wolf

เลขเรียกหนังสือ : 530.76 G396S 2010

 
 

ชื่อหนังสือ : Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists

ชื่อผู้แต่ง : Steven C. Chapra

เลขเรียก : 510.2462 C418A 2012

 
 

ชื่อหนังสือ : College physics : with an intergrated approach to forces and kinematics

ชื่อผู้แต่ง : Alan Giambattista

เลขเรียก : 530 G432C 2010

 
 

ชื่อเรื่อง : Physics laboratory experiments

ผู้แต่ง : Jerry D. Wilson, Cecilia A. Hernandez-Hall

เลขเรียกหนังสือ : 530.078 W749P 2010

 
 

ชื่อเรื่อง : Prentice Hall Chemistry

ผู้แต่ง : Pearson education

เลขเรียกหนังสือ : 540.76 P926

 
 

ชื่อเรื่อง : Introductory chemistry : An active learning approach

ผู้แต่ง : Mark S. Cracolice and Edward I. Peters

เลขเรียกหนังสือ : 540.76 C883I 2007

 
 

ชื่อเรื่อง : Laboratory experiments for general Chemistry

ผู้แต่ง : Toby F. Block, George M. McElvy

เลขเรียกหนังสือ : 540.78 B651L 2006

หมวด 600 เทคโนโลยี
 

ชื่อหนังสือ : วิศวกรรมขนส่ง (Transportation engineering)

ชื่อผู้แต่ง :วัฒนวงศ์ รัตนวราห และคณะ

เลขเรียก : 629.04 ว396ว 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Nuclear power plant)

ชื่อผู้แต่ง : สุวพันธ์ นิลายน

เลขเรียก : 621.483 ส868ร 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค

ชื่อผู้แต่ง : สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

เลขเรียก : 624.15 ส848ว 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ (Natural gas technology)

ชื่อผู้แต่ง : กัญจนา บุณยเกียรติ และชวลิต งามจรัสศรีวิชัย

เลขเรียก : 665.7 ก382ท 2551

 
 

ชื่อหนังสือ : พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

ชื่อผู้แต่ง : วรนุช แจ้งสว่าง

เลขเรียก : 621.042 ว218พ 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

เลขเรียก : 620.001 ป451พ 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : ตารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ชื่อผู้แต่ง : ที กรุ๊พ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์

เลขเรียก : 669.141 ต435

 
 

ชื่อหนังสือ : ตารางท่อสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ชื่อผู้แต่ง : ที กรุ๊พ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์

เลขเรียก : 696 ท521ต 2526

 
 

ชื่อหนังสือ : การสั่นสะเทือนเชิงกล (Mechanical vibration)

ชื่อผู้แต่ง : นิวัตร มูลปา

เลขเรียก : 620.3 น674ก 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีแมทริกซ์

ชื่อผู้แต่ง : สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์

เลขเรียก : 624.171 ส269ก 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ชื่อผู้แต่ง : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

เลขเรียก : 697.90218 ม435 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร

ชื่อผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เลขเรียก : 620.1 ม435 2551

 
 

ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ

ชื่อผู้แต่ง : เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

เลขเรียก : 620.112 ส887ก 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : ตารางคู่มืองานโลหะ (Tebellenbuch metal)

ชื่อผู้แต่ง : บรรเลง ศรนิล

เลขเรียก : 669 ต344 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล : กลศาสตร์วิศวกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ชื่อผู้แต่ง :ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียก : อ 621.03 พ174 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : คริสปี้ ครีม : 12 สูตรลับความสำเร็จอันหอมหวาน

ชื่อผู้แต่ง : Kirk Kazanjian, Amy Joyney

เลขเรียก : 641.86 83298 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : วิถีแห่งสตีฟ จ็อบส์

ชื่อผู้แต่ง :เจย์ เอลเลียต

เลขเรียก : 658.4092 อ915ว 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : iPhone iPad i love you Steve jobs อัจฉริยะบุรุษ

ชื่อผู้แต่ง : พลพาดา

เลขเรียก : 658.4063 อ976 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : I Style? คุณแน่มั๊ย

ชื่อผู้แต่ง :Joseph S.G.

เลขเรียก : 658.4 อ916อ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : พัฒนาคนบนความยั่งยืน

ชื่อผู้แต่ง : จิรประภา อัครบวร

เลขเรียก : 658.3 จ493พ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : อ่าน HR มาเล่า เอา HR มาเขียน

ชื่อผู้แต่ง :สมบัติ กุสุมาวลี

เลขเรียก : 658.3 ส254อ 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : 101 วิธีพัฒนาสมอง : ฉบับ Easy way to get a brighten brain

ชื่อผู้แต่ง : มณทิรา รัฐดิษยธรรม

เลขเรียก : 612.82 ม123ห 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : วาฬบอกเยี่ยม! : พลังแห่งสัมพันธภาพด้านบวก (Whale done!)

ชื่อผู้แต่ง :เคน แบลนชาร์ด

เลขเรียก : 658.3 ว494 2545

 
 

ชื่อหนังสือ : การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชื่อผู้แต่ง : ธนิต โสรัตน์

เลขเรียก : 658.5 ธ262ก 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : ธุรกิจส่วนตัวเริ่มไม่ยาก

ชื่อผู้แต่ง : แจ๊ค ธนกฤต

เลขเรียก : 658.42 จ839ธ 2555

 
 

ชื่อหนังสือ : Layout Kaizen การปรับปรุงเลย์เอาต์โรงงาน

ชื่อผู้แต่ง : Masaki Ogawa

เลขเรียก : 658.23 อ964ล 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ถอดเกร็ดมังกร ตอนโลจิสติกส์พญามังกร จรทะยานพุ่งมุ่งไทย

ชื่อผู้แต่ง : พิษณุ เหรียญมหาสาร

เลขเรียก : 658.5 พ764ถ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : 101 เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง : James M. Higgins

เลขเรียก : 658.403 ฮ411ห 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาการบริการ (Service psychology)

ชื่อผู้แต่ง : จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

เลขเรียก : 658.812 จ423จ 2551

 
 

ชื่อหนังสือ : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (Fundamental electronics)

ชื่อผู้แต่ง : ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง

เลขเรียก : 621.381 ย126อ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : เฉลยปัญหาทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : เจษฎา ชินรุ่งเรือง

เลขเรียก : 621.3192 จ755ฉ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : มหัศจรรย์แห่งกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

เลขเรียก : 658.4 น243ม 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : ระบบการหาตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม เล่ม 1 (Global positioning system 1)

ชื่อผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

เลขเรียก : 621.3825 ย143ร 2546

 
 

ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (Remote sensing analysis)

ชื่อผู้แต่ง : สุรภี อิงคากุล

เลขเรียก : 621.3678 ส852ก 2548

 
 

ชื่อหนังสือ : หลักการไฟฟ้าสื่อสาร

ชื่อผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

เลขเรียก : 621.382 ล237ห 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : หลักการและงานประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : Giorgio Rizzoni

เลขเรียก : 621.3 ร477ห 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ กว (วิศวกรรมเครื่องกล) วิชา Heat transfer

ชื่อผู้แต่ง : มนตรี ธำรงพิรุณ

เลขเรียก : 621.402 ม152ค 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : Dutton's nautical navigation

ชื่อผู้แต่ง : Thomas J. Cutler

เลขเรียก : 623.89 T457D 2004

 

หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ

 

ชื่อหนังสือ : นาวาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Naval urban architecture)

ชื่อผู้แต่ง : ระหัตร โรจนประดิษฐ์

เลขเรียก : 711.4 ร635น 2549

 
 

ชื่อหนังสือ : 15 พระราชวังสำคัญในเมืองไทย

ชื่อผู้แต่ง : บุญชัย ใจเย็น

เลขเรียก : 728.8209593 บ426ส 2554

 

หมวด 800 วรรณคดี

 

ชื่อหนังสือ : เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา

ชื่อผู้แต่ง : ปรีชา ช้างขวัญยืน

เลขเรียก : 808.066 ท591 2552

หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
 
 

ชื่อหนังสือ : สิบคำนิยามจีน (China in ten words)

ชื่อผู้แต่ง : Yu Hua

เลขเรียก : 951 ห261ส 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : 7 มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ

ชื่อผู้แต่ง : รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

เลขเรียก : 959.3 ร621จ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : ตามรอยอารยธรรม ตอนประวัติศาสตร์โลกสมัยศาสนาเรืองอำนาจและยุโรปยุคกลาง

ชื่อผู้แต่ง : อนันตชัย จินดาวัฒน์

เลขเรียก : 940.1 อ169ต 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : เที่ยวไม่ง้อทัวร์ : ตีตั๋วตะลุยออสเตรเลีย (เวสเทิร์นออสเตรเลีย : เพิร์ท)

ชื่อผู้แต่ง : แม่ปลาทอง

เลขเรียก : 919.4 ม877ท 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : เที่ยวไม่ง้อทัวร์ : ตีตั๋วตะลุยลอนดอนและเมืองโดยรอบ

ชื่อผู้แต่ง : J.Bluewater

เลขเรียก : 914.2104 จ686ท 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : เที่ยวไม่ง้อทัวร์ : ตีตั๋วตะลุยสวิตเซอร์แลนด์+ปารีส

ชื่อผู้แต่ง : มดเอ็กซ์

เลขเรียก : 914.94 ม139ท 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : เที่ยวไม่ง้อทัวร์ : ตีตั๋วตะลุยอินเดีย (เดลี-อักรา-ราชสถาน)

ชื่อผู้แต่ง : สุชีลา แจ็คสัน

เลขเรียก : 915.4 ส763ท 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : เที่ยวไม่ง้อทัวร์ : ตีตั๋วตะลุยโตเกียว+ดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซี

ชื่อผู้แต่ง : Mr.Teddy

เลขเรียก : 915.2 ม594ท 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : ใครๆ ก็ไปเที่ยวสิงคโปร์

ชื่อผู้แต่ง : อดิศักดิ์ จันทร์ดวง

เลขเรียก : 915.957 อ129ค 2550

 
 

ชื่อหนังสือ : ฮิป ชิค ชิล เที่ยว กิน ริมน้ำ

ชื่อผู้แต่ง : สิริ ทามะ

เลขเรียก : 915.9304 ส731ฮ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : 3-30-300 กิน ดื่ม เที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เลขเรียก : 915.9304 ส645 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์ไทย 76 จังหวัด

ชื่อผู้แต่ง : เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกุล

เลขเรียก : 959.3 ก853ป 2551

 
 

ชื่อหนังสือ : วันเยาว์ของคนใหญ่

ชื่อผู้แต่ง : ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช

เลขเรียก : 920.7 ศ738ว 2552

 
 

ชื่อหนังสือ : เอกราชอาบเลือด : ประวัติศาสตร์การสร้างชาติด้วยการปลดแอกจากอาณานิคมทั่วโลก

ชื่อผู้แต่ง : อนันตชัย จินดาวัฒน์

เลขเรียก : 909 อ169อ 2554

 
 

ชื่อหนังสือ : คนดลใจ

ชื่อผู้แต่ง : สุริยา อุทัยรัศมี

เลขเรียก : 920 ส866ค 2553

 
 

ชื่อหนังสือ : การจัดการข้อมูลพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ฝอยพิกุล

เลขเรียก : 910.285 ว559ก 2551

 
 

ชื่อหนังสือ : Natural disasters

ชื่อผู้แต่ง : Pattrick L.Abbott

เลขเรียก : 904.5 A133N 2009

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.0-2475-7414, 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11

: rtna.edu.lb@gmail.com