ภารกิจและประวัติ

ภารกิจของหน่วย


มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดให้การช่วยเหลือแนะนำการใช้ห้องสมุด ทั้งการอ่านและการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการจัดหาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ

ประวัติความเป็นมา


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ ผู้บัญชาการทหารเรือได้วางศิลาฤกษ์ตึกกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ ป้อมเสือซ่อนเล็บ จ.สมุทรปราการ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มาเปิดตึกในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือเป็นแผนกหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ สถานที่ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ มีขนาดพื้นที่ 684 ตารางเมตร ต่อมาห้องสมุดโรงเรียนนายเรือได้ย้ายที่ทำการใหม่มาอยู่ ณ อาคารเรียน 6 บนชั้น 3 และ 4 มีขนาดพื้นที่ 1,368 ตารางเมตร โดย พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มาทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2545

ปรัชญา


เป็นคลังความรู้ คู่ปัญญา ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนนายเรือ

ปณิธาน


มุ่งเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว พร้อมด้วยจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี

วิสัยทัศน์


เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของโรงเรียนนายเรือ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพทหารเรือ

พันธกิจ


สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย โดยการจัดหา จัดระบบ บำรุงรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์


1. จัดอำนวยการด้านบริหารและจัดการ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ
3. จัดระบบหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ
4. จัดให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยบริการอ่าน บริการยืม–คืน บริการจองหนังสือ บริการหนังสือสำรอง บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการรายชื่อหนังสือใหม่ บริการนิทรรศการหนังสือใหม่ บริการนิทรรศการข่าวสารความรู้ บริการโสตทัศนศึกษา และบริการจุลสาร
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ และมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
6. พัฒนาเพื่อการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Resource Center)

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270