สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.lib.ku.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.library.kku.ac.th
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.car.chula.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ http://lib.tsu.ac.th   
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://library.tu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.lib.nu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.lib.buu.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.li.mahidol.ac.th
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.lib.ru.ac.th
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง http://www.lib.ru.ac.th/trang
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร http://lib.swu.ac.th
หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.snamcn.lib.su.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://tanee.psu.ac.th
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.clib.psu.ac.th  
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.odi.stou.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://lib.ubu.ac.th
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://library.kmutnb.ac.th
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.lib.kmitl.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.lib.kmutt.ac.th
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://library.nida.ac.th
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://clm.wu.ac.th
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://library.sut.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.library.mju.ac.th
   
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://library.bu.ac.th
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th/laic
หอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ http://lib.payap.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://library.spu.ac.th
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://library.utcc.ac.th/library
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://library.au.ac.th
   
ระบบงานห้องสมุดทหาร Mil-lib http://millib.rtarf.mi.th/
ระบบงานห้องสมุดกองทัพเรือ (ระบบภายในกองทัพเรือ) http://info.navy.mi.th/newinfo/rtnsystem/librarysystem/
หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า http://www.crma.ac.th/library
ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ http://library.rtna.ac.th
ห้องสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศ http://202.28.84.16/wcrta/search/search_std.php
ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ http://lib.rpca.ac.th/web/
ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมทหาร http://www.afaps.ac.th/~sed/sed03/index.php/libraly
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก http://library.rta.mi.th
ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th/ianslibrary/index.htm
หอสมุดกองทัพอากาศ www.library.rtaf.mi.th/‎
   
หอสมุดแห่งชาติ http://www.nlt.go.th
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม http://library.moj.go.th
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม http://www.library.coj.go.th
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงาน http://elibrary.energy.go.th
ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://library.tisi.go.th
ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://elibrary.trf.or.th
ห้องสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives
ห้องสมุดรัฐสภา http://www.parliament.go.th/library
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.maruey.com
ห้องสมุดธรรมะ มูลนิธิบ้านอารีย์ http://www.baanaree.net
ห้องสมุดธรรมะออนไลน์ http://www.dhammaonlinelibrary.com
ห้องสมุดไทย http://www.thailibrary.co.cc
ห้องสมุดทีเคออนไลน์ - TK park http://www.tkpark.or.th/tha/library_book
ห้องสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.riclib.nrct.go.th
ห้องสมุดความรู้การเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.doae.go.th/library
ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา http://web.ku.ac.th/nk40/nk/lib
ห้องสมุดการ์ตูน แอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก http://www.cartoonthai.in.th/library.html
ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/ipl/\
ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th
ห้องสมุดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/lib_ple/Library-index.html
ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข http://elib.fda.moph.go.th/library
   
   

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.0-2475-7414 หรือ 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11

: rtna.edu.lib@gmail.com