เวลาเปิดทำการ

        - วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 0800 - 1900
        - วันศุกร์ เวลา 0800 - 1600
        - วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

 

ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการ

        - นักเรียนนายเรือ
        - อาจารย์ และข้าราชการสังกัดโรงเรียนนายเรือ
        - ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ
        - บุคคลทั่วไปตามที่คณะกรรมการห้องสมุดเห็นสมควร

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

        ผู้ใช้บริการสามารถทำบัตรสมาชิกห้องสมุดได้โดยการนำหลักฐานคือ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด
1 นิ้ว 1 รูป และบัตรประจำตัวข้าราชการ/นักเรียนนายเรือ มาติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

        ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ (DDC.) โดยจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
        - หนังสือทั่วไป
        - หนังสืออ้างอิง
        - สิ่งพิมพ์รัฐบาล
        - วารสาร จุลสาร และหนังสือพิมพ์
        - โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง แผ่นดิสเก็ตต์ และซีดี-รอม


ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ตารางสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ


รายการ
ผู้บริหาร / อาจารย์
ข้าราชการ / นักเรียนนายเรือ
ค่าปรับ
 หนังสือภาษาไทย
15 เล่ม / 30 วัน
5 เล่ม / 15 วัน
2 บาท / เล่ม / วัน
 หนังสือภาษาอังกฤษ
15 เล่ม / 30 วัน
5 เล่ม / 15 วัน
 โครงงานนักเรียนนายเรือ
15 เล่ม / 30 วัน
5 เล่ม / 15 วัน
 นวนิยาย / เรื่องสั้น
15 เล่ม / 30 วัน
5 เล่ม / 15 วัน
 โสตทัศนวัสดุ
15 รายการ / 30 วัน
5 รายการ / 15 วัน

 

    ข้อปฏิบัติในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
       1. ผู้ยืมต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาด้วย
       2. ในกรณีที่บัตรสมาชิกห้องสมุดหาย หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่จะต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบด้วย
       3. ผู้ยืมหนังสือต้องเขียน ชื่อ - นามสกุล สังกัด หรือชั้นปี ในบัตรยืมให้ชัดเจน ห้ามใช้ลายเซ็น
       4. ผู้บริหาร / อาจารย์สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมได้สูงสุด จำนวน 30 เล่ม
       5. ข้าราชการ / นักเรียนนายเรือสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมได้สูงสุด จำนวน 10 เล่ม
       6. การต่ออายุหนังสือที่ยืม กระทำได้โดยยืมต่อผ่านทาง Website http://library.rtna.ac.th/opac หรือผู้ยืมนำหนังสือเล่มที่ต้องการยืมต่อมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 ซึ่งผู้ยืมสามารถยืมต่อได้อีกเล่มละ 1 ครั้ง ในระยะเวลาเท่ากับการยืมในครั้งแรก ยกเว้นในกรณีที่หนังสือยืมเกินกำหนด และหนังสือที่มีผู้อื่นสั่งจองไว้ล่วงหน้าแล้ว
       7. การจองทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 5 รายการ หากไม่มารับภายใน 7 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์การจอง
       8. ในกรณีที่ทำหนังสือสูญหายและไม่สามารถหาซื้อมาทดแทนได้ จะต้องชำระเงินเท่ากับราคาหนังสือ ค่าปรับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งหนังสือเล่มนั้นด้วย


ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

       1. ก่อนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดจะต้องนำกระเป๋าและสิ่งของต่าง ๆ วางไว้ภายนอกห้องสมุด ในบริเวณที่จัดไว้ให้
       2. การอ่านหนังสือในห้องสมุด เมื่ออ่านเสร็จแล้วโปรดนำไปวางไว้บนโต๊ะหนังสือที่อ่านแล้ว
       3. กรุณาแต่งกายสุภาพและงดส่งเสียงดังขณะใช้บริการภายในห้องสมุด
       4. ห้ามสูบบุหรี่และนำอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด เข้ามาภายในห้องสมุด
       5. เมื่อจะออกจากห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือที่นำออกมาด้วยทุกเล่ม

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ
204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
: 0-2475-7414, 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11

: rtna.edu.lib@gmail.com