บริการ

 

บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

       เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ให้บริการในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด และสถานที่ใด ๆ โดยผ่าน Website  http://library.rtna.ac.th/opac (คู่มือแนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : Web OPAC)

บริการอินเตอร์เน็ต

        เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้สามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนนายเรือ

บริการเครือข่ายไร้สาย

        ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) เพื่อให้บริการแก่สมาชิกห้องสมุดที่ใช้เครื่อง Computer Notebook สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนนายเรือได้ ณ ห้องหนังสือทั่วไป ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ บริเวณชั้น 3

บริการยืม-คืน

        เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องการยืมหนังสือออกไปใช้นอกห้องสมุด โดยผู้ใช้ที่สามารถยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้จะต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดและต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด จึงสามารถยืมหนังสือได้ตามระเบียบที่ห้องสมุดได้กำหนดไว้ ถ้าหากผู้ใช้ส่งหนังสือเกินกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับเล่มละ 2 บาทต่อวัน ในกรณีที่ผู้ใช้ทำหนังสือสูญหายและไม่สามารถหาซื้อมาทดแทนได้ จะต้องชำระเงินเท่ากับราคาหนังสือ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหนังสือเล่มนั้นด้วย

บริการยืมต่อ

        เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุหนังสือที่ยืมได้โดยผ่านทาง Website http://library.rtna.ac.th/opac หรือนำหนังสือที่ต้องการยืมต่อมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 ซึ่งผู้ยืมสามารถยืมต่อได้อีกเล่มละ 1 ครั้ง ในระยะเวลาเท่ากับการยืมในครั้งแรก ยกเว้นหนังสือยืมเกินกำหนด และหนังสือที่มีผู้อื่นสั่งจองไว้ล่วงหน้าแล้ว

บริการจองหนังสือ

        เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้คนอื่นที่ได้ขอยืมไปก่อนและยังไม่ครบกำหนดส่งคืน   ผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือที่ต้องการยืมได้ผ่านทาง Website http://library.rtna.ac.th/opac หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 เพื่อเขียนแบบขอใช้บริการจองหนังสือ  โดยสามารถจองได้ครั้งละ 5 เล่ม เมื่อห้องสมุดได้รับหนังสือคืนแล้วก็จะเก็บหนังสือไว้ให้ผู้จองภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันที่หนังสือครบกำหนดส่ง ถ้าหากผู้จองไม่มารับหนังสือตามกำหนดเจ้าหน้าที่จะนำหนังสือขึ้นชั้นให้บริการต่อไป

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  

        เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแนะนำผู้ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

        เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อแนะนำและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด ระเบียบการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ บริการต่าง ๆ และวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการในห้องสมุด

บริการรายชื่อหนังสือใหม่

        เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าห้องสมุดได้จัดหาหนังสืออะไรบ้างเข้ามาไว้ให้บริการ

บริการนิทรรศการหนังสือใหม่

        เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อแสดงหนังสือใหม่ที่ได้ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่ และผ่านกระบวนการงานทางด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว โดยนำมาจัดแสดงในตู้นิทรรศการหนังสือใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบก่อนที่จะนำไปขึ้นชั้นให้บริการ

บริการนิทรรศการข่าวสารความรู้

        เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดทำเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ใช้ โดยจัดเป็นบอร์ดนิทรรศการบริเวณด้านหน้าห้องสมุด

บริการโสตทัศนศึกษา

        ห้องสมุดให้บริการโสตทัศนศึกษา ดังนี้
        1 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องสมุด ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง พร้อมชุดหูฟัง และเครื่องเล่นซีดี-รอม
        2 การให้บริการโสตทัศนวัสดุ ซึ่งจัดเก็บแบบชั้นปิด มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการยืมและรับคืนโสตทัศนวัสดุ โดยให้ใช้ภายในห้องและให้ยืมไปใช้นอกห้องสมุด ได้แก่ วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง แผ่นดิสเก็ตต์ และซีดี-รอม กำหนดให้ยืมได้ครั้งละ 5 รายการ เป็นระยะเวลา 15 วัน ถ้าหากผู้ใช้คืนโสตทัศนวัสดุเกินกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับรายการละ 2 บาทต่อวัน ในกรณีที่ผู้ใช้ทำโสตทัศนวัสดุสูญหายและไม่สามารถหาซื้อมาทดแทนได้จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินตามที่ห้องสมุดเห็นสมควร

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

      เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีในห้องสมุด สามารถติดต่อขอใช้บริการเพื่อยืมหนังสือ หรือขอสำเนาสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุดได้จากห้องสมุดของกองทัพเรือ และสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ๆ ได้

บริการมุมความรู้ตลาดทุน

      เป็นบริการที่ห้องสมุดร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านการบริหาร การลงทุน การเงิน เศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ


204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0-2475-7414, 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11


: rtna.edu.lib@gmail.com